Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Dyrektor w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego

Wrocław
Mariusz Hornowski
10.10.2018 11:03

STANOWISKO; DYREKTOR SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPRACIA DZIENNEGO SIEMACHA SPOT

Opis stanowiska

1.Realizowanie zadań placówki zgodnie z zapisami oferty na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.

2. Współpraca z organami zlecającymi i nadzorującymi realizację zadania (m.in. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ) oraz partnerami Placówki.

3.Kierowanie pracą zespołu wychowawczego podejmującego pracę wychowawczą, psychoedukacyjną, edukacyjną i opiekuńczą.

4.Aktywny udział w tworzeniu rzeczywistości wychowawczej, analiza społeczności wychowanków placówki oraz proponowanie nowych rozwiązań, programów i projektów służących lepszej integracji i rozwojowi wychowanków, pogłębianiu tożsamości z zasadami i wartościami, budowaniu relacji i więzi.

5.Prowadzenie dokumentacji formalnej i merytorycznej zgodnej z wymogami ustawowymi i zapisami umów z organem zlecającym w sposób rzetelny, terminowy i nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przez kadrę placówki.

6. Przygotowywanie sprawozdawczości z realizacji zadania zgodnie z wymogami podmiotu zlecającego zadanie.

7.Bieżąca analiza polityki finansowej i kadrowej placówki oraz nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z zawartymi zobowiązaniami dotyczącymi realizacji zadania.

Opis kandydata

Specjalistyczną placówką wsparcia dziennego kieruje dyrektor – może to być osoba, która spełni następujące wymagania:

1.Wykształcenie wyższe: a) ukończone studia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub b) ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego (chodzi o orzeczenie sądowe, które może być wyegzekwowane np. przez komornika);

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7. umiejętności w zakresie zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy oraz delegowania obowiązków.

Dodatkowo preferowane:

1.Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

2.Dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, otwartość, pomysłowość, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Ogólna wiedza na temat funkcjonowania Stowarzyszenia SIEMACHA

Oferujemy:

1.Pracę w firmie o 25-letniej tradycji, posiadającej pozycję lidera wśród organizacji pozarządowych.

2.Pracę w młodym dynamicznym zespole w przyjaznym środowisku pracy.

3.Możliwości rozwoju osobistego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

4. Możliwość połączenia swojej pasji z pracą zawodową.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie SIEMACHA
  Mariusz Hornowski
  Telefon:
  12 632 11 88
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.siemacha.org.pl
Ważność ogłoszenia: od 10 października 2018 do 31 października 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam