Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Specjalista/tka ds. badań i partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych

Gdynia
Ewa Stokłuska
12.10.2018 10:05

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (jednostka samorządowa), prowadzi nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji w Dziale Diagnoz i Partycypacji.

Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo), praca w godz. 8.00 – 16.00; 10.00 – 18.00


Warunki pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze.

Główne obowiązki:

 • praca nad rozwojem innowacji społecznych w Gdyni w obszarze partycypacji obywatelskiej oraz polityk miejskich i przedsięwzięć tworzonych w dialogu z mieszkańcami
 • planowanie i realizacja procesów partycypacyjnych w mieście, w tym konsultacji społecznych o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim oraz budżetu obywatelskiego
 • planowanie i prowadzenie procesów badawczych i ewaluacyjnych
 • realizacja zadań mających na celu sieciowanie i integrowanie osób/instytucji/organizacji na rzecz rozwijania przedsięwzięć partycypacyjnych
 • moderowanie spotkań tematycznych/debat/spotkań informacyjnych
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych materiałów merytorycznych dotyczących prowadzonych działań partycypacyjnych i badawczych
 • realizacja kampanii społecznych i innych form oddziaływania na społeczność
 • współpraca z jednostkami miejskimi, radami dzielnic, lokalnymi aktywistami oraz innymi interesariuszami przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć partycypacyjnych oraz na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego
 • przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań
 • koordynacja pracy wolontariuszy, działaczy zaangażowanych w realizację działań partycypacyjnych


Wykształcenie:

 • wyższe


Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w prowadzeniu procesów badawczych lub ewaluacyjnych i pisaniu raportów badawczych i/lub we wdrażaniu/aktywnym uczestnictwie w przedsięwzięciach z zakresu partycypacji obywatelskiej
 • łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych)
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy
 • z instytucjami/organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności
 • doświadczenie w moderowaniu spotkań z różnymi grupami odbiorców, działaniach z lokalną społecznością, sieciowaniu partnerów społecznych
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami
 • twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na działania społeczne
 • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim
 • umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi
 • zdolność do szybkiego uczenia się
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych


Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z partycypacją obywatelską na szczeblu lokalnym, w tym znajomość ogólnej logiki procesów konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prawnym, w sektorze pozarządowym)
 • doświadczenie w działaniach nakierowanych na animowanie działań z mieszkańcami, grupami nieformalnymi, konkretnymi grupami odbiorców
 • wiedza na temat specyfiki funkcjonowania miasta – otoczenia instytucji miejskich odpowiedzialnych za kreowanie i realizowanie polityk miejskich (zwłaszcza rad dzielnic, Rady Miasta, środowiska miejskich instytucji)
 • doświadczenie w pracy metodą projektową

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz CV
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
 • o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • oświadczenie kandydata/tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”

 • oświadczenie kandydata/tki, że nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*


Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki.


Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 24 października 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko ds. badań i partycypacji”

Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
  Ewa Stokłuska
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://lis.gdynia.pl
Ważność ogłoszenia: od 12 października 2018 do 11 listopada 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam