Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej/Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Warszawa
Jacek Broda
29.11.2017 10:12
Reklama

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa ul. Kopińska 6/10 w ramach realizacji projektu „Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020r. poszukuje osób chętnych na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej lub Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę przewidywany okres zatrudnienia do 31.07.2019r.

 1. Wymagania niezbędne

Dla:

Asystentów Osoby Niepełnosprawnej (AON) - warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.)

Lub

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) - warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

 • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
 • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

 • posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego. Doświadczenie powinno być formalnie poświadczone poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie lub nieformalnie: cv, list motywacyjny kandydata opisujący posiadane doświadczanie (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny), referencje, polecenia; lub
 • bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat

wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.

Kandydaci na AOON, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia mogą odbyć bezpłatne szkolenie w Ośrodku dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami prowadzonym przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Warszawie ul. Leonarda 12. Kandydaci, którzy uczestniczyli już w takim szkoleniu powinni dołączyć stosowne dokumenty do aplikacji.

Spotkanie z psychologiem w celu wydania opinii odbywać się będzie n terenie Ośrodka na Leonarda w terminie uzgodnionym z potencjalnymi kandydatami przed podpisaniem umowy o pracę.

 1. Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie wzroku, słuchu lub ruchu.

 1. Zakres czynności na stanowisku AON/AOON

1. Wsparcie beneficjentów przy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami w tym m.in.:

a. Wsparcie w przemieszczaniu się z i do: lekarza, punktów usługowych, urzędów, ośrodków pomocy, podmiotów aktywizacyjnych, obiektach kulturalnych czy sportowych w ramach możliwości;

b. Pomoc w organizacji czasu wolnego oraz asysta w trakcie jego spędzania w tym wizyty w muzeach, parkach, wystawach i innych;

c. Pomoc w organizacji i załatwianiu spraw dnia codziennego m.in. robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych itp.;

2. Wsparcie realizacji programów opracowanych w Indywidualnych Ścieżkach Wsparcia.

3. Pobudzanie aktywności beneficjentów Projektu w zakresie aktywności społecznej, edukacyjnej.

4. Asysta w wykonywaniu czynności domowych z wyłączeniem czynności pielęgnacyjnych, o charakterze medycznym oraz czynności z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.

5. Praca z beneficjentem w zakresie, który jest ustalony indywidualnie dla każdego beneficjenta z rodziną i terapeutami.

6. Ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i terapeutami opiekującymi się beneficjentem i rodziną w celu dostosowania metod i form pracy indywidualnie do beneficjenta.

 1. Informacje dodatkowe
 1. Praca w ramach usług asystenckich świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w najbliższym otoczeniu. Osoba zatrudniona w ramach umowy będzie miała uczestników z terenu dzielnic m.in. Rembertowa, Wesołej i Pragi dlatego też, ze względów logistycznych preferowane będą osoby zamieszkałe w tych dzielnicach.
 2. Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
 3. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.
 4. Asystent nie będzie mógł wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie będzie miał do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego.
 5. Czas pracy oraz wynagrodzenie zależało będzie od ilości uczestników objętych usługami asystenckimi.
 1. Wymagane dokumenty
 1. CV wraz ze zdjęciem z dopiskiem „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922)”
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań dla stanowiska Asystenta Osoby Niepełnosprawnej lub Asystent Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
 3. W przypadku braku odpowiedniego doświadczenia dla AOON oświadczenie o przystąpieniu do bezpłatnego szkolenia.

Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Tęcza” mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10 lub elektronicznie na adres: j.broda@tecza.org.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 510-321-505 lub e-mail: j.broda@tecza.org

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
  Jacek Broda
  Telefon:
  510-321-505
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.tecza.org
Ważność ogłoszenia: od 29 listopada 2017 do 29 grudnia 2017
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam