Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Starszy Ekspert ds. projektów

Warszawa
Katarzyna Hrynkiewicz
15.05.2018 13:03
Reklama

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO STARSZEGO EKSPERTA DS. PROJEKTÓW - EKSPERTA WIODĄCEGO PEŁNIĄCEGO ROLĘ LIDERA ZESPOŁU DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ
W RAMACH PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UE POWER
„WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” W WYMIARZE 108 GODZIN MIESIĘCZNIE
W DEPARTAMENCIE DS. PROGRAMÓW
(ZATRUDNIENIE DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU)

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych. Do opracowania modelu zostanie powołanych 7 zespołów eksperckich. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko Starszego eksperta - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera jednego z zespołów eksperckich tj. zespołu ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej.

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Ustalanie planu pracy zespołu;
 2. Koordynacja merytoryczna prac w podzespole, w tym weryfikacja poziomu merytorycznego prowadzonych prac;
 3. Raportowanie wyników prac zespołu do koordynatora merytorycznego ds. Modelu;
 4. Reprezentowanie projektu na seminariach, konferencjach, spotkaniach środowiskowych z interesariuszami;
 5. Weryfikacja i dostosowywanie opracowanych produktów do wniosków i rekomendacji wynikających z konsultacji społecznych Modelu oraz wyników pilotażu;
 6. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem raportu merytorycznego z pracy podzespołu.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • wymogi Konieczne

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Staż pracy: 10-letni

Rodzaj doświadczenia:

 1. Posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w obszarze problematyki związanej
  z niepełnosprawnością;
 2. Posiadanie co najmniej 10-letniego doświadczenia w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej;
 3. Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej
  2 projektach tego typu i/lub 3 publikacjach w zakresie rehabilitacji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 29 maja 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Starszego eksperta ds. projektów - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów” na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13. 00-828 Warszawa

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Starszego eksperta ds. projektów - eksperta wiodącego pełniącego rolę lidera zespołu ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej w Departamencie ds. Programów”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 58 56.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA2

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Centrala
  Katarzyna Hrynkiewicz
  Telefon:
  22 505 55 00
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.pfron.org.pl
Ważność ogłoszenia: od 15 maja 2018 do 29 maja 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam