Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy ds. obsługi projektów

Kraków
Kinga Czarnota
17.05.2018 15:57
Reklama

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 30.06.2023 roku.

1. Wymagania niezbędne:

a) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);

b) średnie ekonomiczne lub średnie z udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi na stanowisko księgowego;

c) 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach finansowo-księgowych;

d) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości;

e) umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej w programie księgowym;

f) umiejętność dekretowania operacji gospodarczych;

g) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;

h) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;

i) umiejętność koncentracji uwagi i pracy pod presją czasu;

j) dokładność i rzetelność;

k) terminowość, odpowiedzialność.

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek: finanse, rachunkowość;

b) doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo-księgowych w administracji publicznej lub doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo – księgowych związanych z obsługą programów lub projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

c) mile widziana znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości budżetowej;

d) mile widziana wiedza na temat EFS, orientacja w założeniach programów operacyjnych wdrażanych przez WUP, wiedza na temat zadań realizowanych przez WUP;

e) umiejętność obsługi programu księgowego Quorum F-K;

f) dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych.

2. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji bilansowej i pozabilansowej według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zakładowym planem kont w zakresie realizacji projektów.

3. Sporządzanie okresowych analiz i zestawień w zakresie zrealizowanych wydatków.

4. Sporządzanie kalkulacji i analizy kosztów dla potrzeb planowania.

5. Współpraca przy opracowywaniu wniosków budżetowych oraz planu finansowego WUP.

6. Wystawianie rachunków i not księgowych dla kontrahentów – zgodnie z umowami.

7. Sporządzanie części finansowej wniosków o płatność wraz z załącznikami dotyczącymi poniesionych wydatków.

8. Wystawianie dyspozycji dotyczących odprowadzania dochodów budżetowych oraz zwrotu niewykorzystanych środków.

4. Oferujemy:

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

b) elastyczny czas pracy;

c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;

d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;

e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;

f) komfortowe warunki pracy.

5. Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747948),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747949),
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie;
 • mile widziane kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie"),
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 28 maja 2018 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

7. Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747950).

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  Kinga Czarnota
  Telefon:
  48 12 42 87 833
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://wupkrakow.praca.gov.pl/
Ważność ogłoszenia: od 17 maja 2018 do 28 maja 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam