Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Instruktor terapii zajęciowej

Warszawa
Małgorzata Szpalerska
13.06.2018 15:05
Reklama

DYREKTOR

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

instruktor terapii zajęciowej

w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,75 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

 1. Prowadzenie różnych form oddziaływań terapeutycznych: terapii zajęciowej, zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno - oświatowych, artystycznych, ćwiczeń rekreacyjno-sportowych w zakresie uzgodnionym z kierownikiem DDPS dla pensjonariuszy placówki, uczestników klubów seniora oraz odbiorców projektów socjalnych realizowanych w placówce z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań oraz wieku i stanu zdrowia
 2. Prowadzenie zajęć grupowych dla osób korzystających z oferty placówki mających na celu utrzymanie ich w pełnieniu dotychczasowych ról społecznych, szczególnie zdolności do samoobsługi.
 3. Wykorzystywanie ekspresji człowieka do celów terapeutycznych.
 4. Tworzenie klimatu i atmosfery do pracy w grupie oraz motywowanie seniorów do aktywnego udziału w zajęciach.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do integracji i aktywizacji seniorów.
 6. Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, zabaw tanecznych, wycieczek pieszych i autokarowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych aktywności dla osób starszych w ramach planu pracy DDPS, klubów seniora oraz projektów socjalnych realizowanych w placówce .
 7. Współudział w opracowywaniu, realizacji i tworzeniu sprawozdań: projektów socjalnych kierowanych do seniorów, rocznego planu pracy w klubach seniora, miesięcznych harmonogramów zajęć w DDPS i klubach seniora, we współpracy z kierownikiem i pracownikami DDPS.
 8. Inicjatywa własna w działaniach zmierzających do poprawy jakości usług świadczonych przez placówkę.
 9. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy i nadzór nad ich przestrzeganiem przez uczestników zajęć.
 10. Organizowanie stanowiska pracy instruktora terapii zajęciowej zgodnie z wymaganiami ergonomii.
 11. Racjonalne gospodarowanie materiałami i sprzętem używanym w terapii.
 12. Współpraca z instytucjami, organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób starszych, w celu uatrakcyjnienia oferty zajęć w placówce.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - praca w budynku Ośrodka i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy – związane jest z bezpośrednim kontaktem z klientem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wymagania niezbędne :

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902)

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie: średnie policealne o kierunku terapia zajęciowa lub wyższe pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne .

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z seniorami
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 • cechy osobowościowe: samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, komunikatywność
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • umiejętności i zdolności manualne lub / i muzyczne.
 • wykształcenie muzyczne

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • podpisana własnoręcznie klauzula dot. zgody na przetwarzanie danych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z póżn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 17/2018 – instruktor terapii zajęciowej”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

Prosimy, o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiatracznej 11.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe za pomocą adresu email: m.korczak@ops-pragapoludnie.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
    w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
    w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
  Małgorzata Szpalerska
  Telefon:
  22 277 33 00/01
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 13 czerwca 2018 do 25 czerwca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam