Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje Radcy prawnego

Warszawa
kadry
11.07.2018 11:40
Reklama

Dyrektor

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze

Radca prawny

w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • kompleksowa obsługa od strony prawno-formalnej w zakresie:

- udzielanie porad i konsultacji prawnych,

- sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Centrum,

- reprezentowanie Centrum przed sądami,

- współtworzenie, opiniowanie i parafowanie projektów umów zawieranych przez Centrum.

 • współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy;
 • praca w budynku urzędu. Praca wykonywana jest w 8 godzinnym systemie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600. Bezpieczne warunki pracy. Winda dostosowana do wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, stresem oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku i poza nim;
 • w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;
 • kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1260), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagania konieczne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • uprawnienia radcy prawnego;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • minimum 3 lata stażu przy obsłudze prawnej;
 • doświadczenie w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • znajomość regulacji prawnych między innymi z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prawa rodzinnego, pieczy zastępczej, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, prawa pracy;
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel);
 • odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętności analityczne;
 • komunikatywność;
 • obiektywizm i bezstronność;
 • zdyscyplinowanie i umiejętności organizacyjne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu 18 roku życia;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania
  o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 2018.05.25 zamieszczoną na stronie WCPR w zakładce Aktualności”.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 2018.05.25 zamieszczoną na stronie WCPR w zakładce Aktualności”. Przyjmuję do wiadomości fakt publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 30.07.2018 r. do godziny 15.00, na adres:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem Radca prawny

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do WCPR) i dokumenty kandydatów którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia po 3 miesiącach od dnia rozstrzygnięcia – zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  WCPR
  kadry
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 11 lipca 2018 do 30 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam