Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Terapeutę zajęciowego lub Instruktora terapii zajęciowej do BŚDS typ B

Warszawa
ALEKSANDRA MALINOWSKA
11.07.2018 11:57
Reklama

Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudni od 1 września 2018 roku na zastępstwo TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO/ INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ do pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami współistniejącymi.

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie: minimum średnie kierunkowe (studium terapii zajęciowej), lub wyższe (pedagog specjalny, psycholog)
 • Znajomość przepisów Ustawy o Pomocy Społecznej i innych aktów prawnych związanych z realizowaną pracą (m.in. Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy),
 • Minimum 6-miesięczny staż pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, empatia ,odporność na stres, asertywność, cierpliwość,
 • Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy z w/w grupą osób w ramach treningów kulinarnych, ewentualnie w ramach zajęć z zakresu artterapii (ceramiczne, plastyczne)

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć terapeutyczno-opiekuńczo- wspierających z grupą uczestników - dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z programem i rocznym planem pracy i planem zajęć
 • Podejmowanie działań terapeutycznych i treningowych w oparciu o respektowanie potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych uczestników oraz współudział w nabywaniu i przywracaniu im umiejętności do samodzielnego funkcjonowania
 • Współtworzenie wraz z Zespołem Wspierająco- Aktywizujacym BŚDS programów i harmonogramów zajęć terapeutycznych dla uczestników.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi zajęciami terapeutycznymi, m.in. dokumentacji indywidualnej uczestników BŚDS, służącej weryfikacji efektywności prowadzonych zajęć terapeutycznych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym uczestników w tym o charakterze wpierającym i psychoedukacyjnym.
 • Animacja i wspieranie działań promujących działalność BŚDS.

Oferujemy:

 • Pracę w kreatywnym, rozwijającym się zespole.
 • Dostęp do stałych szkoleń, podnoszących umiejętności osobiste i zawodowe.
 • Pracę na cały etat w stałym, dziennym czasie pracy (8-16.00 z możliwością przesunięcia 7-15.00 lub 9-17.00)

Aplikacje prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.malinowska@bsdsbielany.waw.pl

W temacie maila prosimy o wpisanie „OFERTA PRACY BŚDS ”.

Prosimy załączyć list motywacyjny i CV

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko terapeutę zajęciowego/instruktora terapii zajęciowej prowadzonej przez Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy jest dyrektor Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Grębałowska 14 w Warszawie, tel. 22 865 15 40
 2. W sprawie danych osobowych można także skontaktować się z Inspektorem ochrony danych powołanym przez BŚDS – e-mail: iodo@bsdsbielany.waw.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO) celu rekrutacji na stanowisko szczegółowo opisane w ogłoszeniu.
 4. Dane osobowe Kandydata na Pracownika są przetwarzane przez BŚDS do 3 miesięcy po zakończeniu przez BŚDS rekrutacji.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione przez administratora oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w BŚDS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie wyklucza jednak możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 10. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uwaga: Brak powyższej klauzuli wyklucza z możliwości udziału w procesie rekrutacji. E-maile nieopatrzone w/w klauzulą będą natychmiast usuwane. Prosimy nie kontaktować się telefonicznie przed zaproszeniem na rozmowę, nie odpowiadamy też na e-maile wysyłane na inne adresy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty spełniające wskazane w ogłoszeniu kryteria.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  BŚDS WARSZAWA
  ALEKSANDRA MALINOWSKA
  Telefon:
  22 865-15-41
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 11 lipca 2018 do 27 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam