Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

OPS Dzielnicy Bemowo poszukuje pracownika socjalnego

Warszawa
Jadwiga Wadecka
11.07.2018 14:30
Reklama

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w projekcie „Odpowiedzialni Rodzice”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego będzie należało między innymi:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej;
 • planowanie pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej, instytucjonalnej zgodnie z potrzebami uczestników projektu;
 • prowadzenie pracy socjalnej;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych uczestnikom projektu;
 • zawieranie, monitorowanie, bieżąca ocena i w miarę potrzeb aktualizacja kontraktu socjalnego,
 • współpraca z zespołem realizującym projekt „Odpowiedzialni Rodzice”: współtworzenie diagnoz sytuacji problemowej i Indywidualnych Ścieżek Reintegracji uczestników projektu oraz realizacja innych zadań projektowych;
 • realizacja działań związanych z aktywną integracją w szczególności ukierunkowanych na podniesienie kompetencji społecznych;
 • kierowanie do poradnictwa specjalistycznego w ramach OPS i poza nim;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka;
 • współpraca z kuratorami sądowymi, asystentami rodziny i innymi interesariuszami;
 • dbałość o prawidłową realizację zadań zgodnie z założeniami projektu „Odpowiedzialni Rodzice”;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji z realizowanych zadań;
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji pracy z uczestnikami projektu „Odpowiedzialni Rodzice”;
 • obsługa programu Pomost Std;

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności pożytku publicznego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
 • odpowiedzialność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja pracy.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku pracownika socjalnego w okresie realizacji projektu (01.09.2018r. – 30.11.2019r.);
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim w granicach administracyjnych m.st. Warszawy na ogólnych zasadach dot. pracy socjalnej (m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka). Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;
 • stanowisko pracy związane jest z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami projektu „Odpowiedzialni Rodzice” oraz pracą przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna, której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 25 lipca 2018r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Pracownik socjalny – Odpowiedzialni Rodzice”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 16.00.

Pliki do pobrania
  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
  Jadwiga Wadecka
  Telefon:
  22 48 71 310
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.opsbemowo.waw.pl
Ważność ogłoszenia: od 11 lipca 2018 do 10 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam