Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Bezpłatny projekt "Przepis na życie"

Szczecin
Kamil Pawlaczyk
30.08.2018 13:19
Reklama

B e z p ł a t n y p r o j e k t s k i e r o w a n y d o o s ó b :
- w w i e k u 1 8 +,
- m i e s z k a j ą c y c h n a t e r e n i e p o w i a t u m i a s t a S z c z e c i n l u b p o w i a t u p o l i c k i e g o,
- p r a c u j ą c y c h , b e z r o b o t n y c h i b i e r n y c h z a w o d o w o , n i e p r o w a d z ą c y c h w ł a s n e j d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j i p r o d u k c j i p o d s t a w o w y c h p r o d u k t ó w r o l n y c h

W ramach projektu oferujemy:

- catering
- ubezpieczenie NNW
- zestaw podręczników i przybory szkolne
- zajęcia praktyczne i teoretyczne w zawodzie kucharza
- indywidualne doradztwo zawodowe
- podejście do egzaminu sprawdzającego w zawodzie kucharza przed Izbą Rzemieślniczą

Kontakt do biura projektu:

ul. Milczańska 30A/100
Szczecin
tel.: 91 307 07 22

Zdjęcia
  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Educare"
  Kamil Pawlaczyk
  Telefon:
  91 307 07 22
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 30 sierpnia 2018 do 29 września 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam