Przejdź do treści głównej

Psycholog w zespole ds. pieczy zastępczej [Wieliczka]

autor(ka): Eliza Winiarska
2017-08-11, 12:01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ogłasza nabór na stanowisko

psychologa w Zespole ds. Pieczy Zastępczej

Liczba miejsc pracy: 1

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo, pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: od 11.09.2017r.

Miejsce świadczenia pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka, siedziba zespołu ds. pieczy zastępczej w Wieliczce ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka oraz teren powiatu wielickiego

Wymagania formalne niezbędne:

 1. kandydat posiada obywatelstwo polskie,

 2. kandydat posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

 3. kandydat posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

 4. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz jego władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

 5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

 6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. kandydat jest w stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

 9. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 10. znajomość Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa,

 2. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 3. udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikom zespołu ds. pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego,

 4. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

 5. przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz sporządzanie ocen predyspozycji i motywacji u kandydatów i rodzin zastępczych,

 6. kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze,

 7. udział w rozprawach sądowych,

 8. prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,

 9. udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej,

 10. praca w środowisku rodzin zastępczych,

 11. opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,

 12. podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz z innymi instytucjami działającymi w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną,

 13. prowadzenie grup wsparcia dla niezawodowych, spokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

 14. współtworzenie planów pomocy dziecku,

 15. współtworzenie projektów i grantów,

 16. odpowiedzi na pisma dotyczące umieszczeń dzieci w pieczy na terenie powiatu wielickiego.

 17. dokonywanie oceny sytuacji rodziny zastępczej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności);

 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu 2-letniego doświadczenia w poradnictwie rodzinnym;

 6. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko psychologa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)

Sposób i miejsce składania ofert:

Osobiście w siedzibie PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 w godzinach pracy PCPR

Listownie na adres PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka

Pocztą elektroniczną:

Termin składania ofert: do dnia 30.08.2017r. do godz. 12:00

(uwaga: liczy się data wpływu do PCPR w Wieliczce)

Osoba do kontaktu: Eliza Winiarska – 730 201 652

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wieliczka
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-11 do 2017-08-30
Organizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Adres:

Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka, woj. MA

Tel.:

12 288 02 20

E-mail:

pcpr@powiatwielicki.pl

tagi

 • małopolskie
 • PRACA OFEROWANA