Przejdź do treści głównej

Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO's w Oddziale Lubuskim PFRON [Zielona Góra]

autor(ka): Beata Winiarek
2017-10-12, 11:43

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. WSPARCIA I WSPÓŁPRACY Z NGO’s
W WYMIARZE 1 ETATU, UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY,
W ODDZIALE LUBUSKIM PFRON W ZIELONEJ GÓRZE

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Realizacja zadań wynikających ze zlecania zadań organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
 2. Realizacja zadań wynikających z programów rządowych (art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy).
 3. Realizacja programów Rady Nadzorczej PFRON (art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy).
 4. Inicjowanie i realizowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym tworzenie i realizowanie projektów finansowanych ze środków UE.
 5. Prowadzenie działań szkoleniowych oraz doradczych na rzecz organizacji pozarządowych.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • Wymogi Konieczne
 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: 1 rok
 3. Rodzaj doświadczenia: praca w administracji biurowej
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • umiejętność korzystania z baz danych,
 • znajomość programów MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.
 • Wymogi Pożądane
 1. Wykształcenie: wyższe, kierunek: prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość
 2. Staż pracy: 2 lata, w tym rok w administracji publicznej
 3. Znajomość języków obcych: język niemiecki, poziom średniozaawansowany
 4. Rodzaj doświadczenia:
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • tworzenie, realizowanie i rozliczanie projektów, w tym finansowanych ze środków unijnych,
 • ocena projektów.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o umowach cywilnoprawnych, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi komputera,
 7. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 października 2017 roku

Możliwość złożenia ofert:

1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia i współpracy z NGO’s w Oddziale Lubuskim PFRON z siedzibą w Zielonej Górze” na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail z tytułem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia i współpracy z NGO’s w Oddziale Lubuskim PFRON z siedzibą w Zielonej Górze”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 422 78 00 (Oddział Lubuski PFRON).

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Zielona Góra
Ważność ogłoszenia: od 2017-10-12 do 2017-12-11
Organizator:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres:

Jana Pawła II, 00-828 Warszawa, woj. mazowieckie

E-mail:

szkolenia_rekrutacje@pfron.or.pl

Www:

http://www.pfron.org.pl 

tagi

 • lubuskie
 • PRACA OFEROWANA