Likwidacja Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos
autor(ka): BARBARA KUSZTAL

Likwidator Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290067; NIP: 1070009780; pod adresem: 00-567 Warszawa, Al. Ujazdowskie 13, zawiadamia że w dniu 28.02.2017r. Rada Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos podjęła uchwałę o rozwiązaniu Fundacji i otwarciu likwidacji Fundacji z dniem 01.03.2017r.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos w likwidacji z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie do 30 września 2017r.

Likwidator - Anna Andrzejczak

organizator: Fundacja Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos
adres: Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
e-mail: barbara.kusztal@rkwlegal.pl

data publikacji: 2017-08-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!