Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

Toruńskie Centrum Integracji Społecznej (CIS) CISTOR
aktualizacja: 09.05.2010
Pomoc osobom długotrwale wycofanym ze społeczeństwa to główna wizytówka działalności CISTOR-u.

Historia
Toruńskie Centrum Integracji Społecznej (CIS) CISTOR założone w 2004 jest najstarszą z około 50 tego typu organizacji istniejących dziś w Polsce. Małgorzata Kowalska, współzałożycielka i dyrektor CIS, zauważa, że największą motywacją w założeniu Centrum było przekonanie, iż osobom potrzebującym pomocy należy „dać wędkę, a nie rybę”.
Założenie CIS było również wynikiem przeprowadzonej diagnozy środowisk wykluczonych, stworzonej w oparciu o statystyki Urzędu Pracy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto włodarze miasta i województwa przychylni idei założenia nowej instytucji zdawali sobie sprawę z możliwości uzyskania dodatkowego źródła finansowania osób zagrożonych wykluczeniem ze źródeł programów Unii Europejskiej, do której Polska w tym czasie przystępowała. CISTOR jest podmiotem funkcjonującym jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta w Toruniu.
Ponadto w roku 2003 wprowadzona została w życie ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) definiująca i regulująca możliwość tworzenia Centrów Integracji Społecznej.

Idea Centrów Integracji Społecznej
Dzięki wprowadzeniu ustawy regulującej zatrudnienie socjalne stworzono możliwość wsparcia osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych oraz  chorych psychicznie, pozbawionych długotrwałego wsparcia. Co ważniejsze, udało się stworzyć program reintegracji społecznej tych osób, aktywnie wspierający je na polu zawodowym, jak również w życiu osobistym.
Zgodnie z ustawą, kompleksowa oferta zajęć, którą objęci są uczestnicy trwa 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy). W trakcie programu, uczestnicy zobowiązani są do codziennego odbywania zajęć, konsultacji z psychologiem, trenerem zawodowym oraz gronem innych specjalistów mających wpłynąć pozytywnie na osoby zmarginalizowane.
Absolwenci CIS mają możliwość preferencyjnego wejścia na rynek pracy, korzystając z przywilejów „zatrudnienia wspieranego”. Pracodawca zatrudniający absolwentów może liczyć na zwrot części wynagrodzenia w okresie pierwszych 12 miesięcy. Innym z możliwych sposobów powrotu na rynek pracy jest tworzenie przez uczestników spółdzielni socjalnych, firm lub zatrudnianie przez CIS.

Działania
Pomimo tego, że CISTOR założony został zaledwie sześć lat temu organizatorzy projektów mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami - zrealizowano około 40 projektów, w których udział wzięło ponad 1200 osób. Większość projektów realizowanych przez CISTOR pochodzi od nazwy ulicy Stokrotkowej, przy której znajduje się siedziba CIS. Toruńskie Centrum prowadzi działania w oparciu o fundusze zewnętrzne (środki z UE), dotacje pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Torunia (m.in. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz działalności usługowej prowadzonej przez CISTOR. Centrum oferuje usługi z zakresu szkoleniowego (szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzone przez pracowników merytorycznych) oraz usługi remontowo-budowlane (wykonywane przez absolwentów programów zatrudnionych w Centrum).

CISTOR - szkolenia i działania usługowe - fot. 1 - wspólne pieczenie     CISTOR - szkolenia i działania usługowe - fot. 2

„Stokrotkowa szansa”
Bardzo ciekawą inicjatywą był projekt skierowany do osób bezrobotnych, uzależnionych i bezdomnych  „Stokrotkowa Szansa”. W celu przeciwdziałania i pogłębienia wykluczenia społecznego i zawodowego beneficjenci brali udział w zajęciach ekonomicznych, socjalnych i psychologicznych. Zorganizowano dwie edycje tego projektu (każda po 8 miesięcy). Wraz z edukacją nakierowaną na wtórne zdobycie kompetencji zawodowo-społecznych, nie zapomniano o przyswojeniu przez uczestników najnowszych technologii niezbędnych do poruszania się w XXI w. (Internet, obsługa komputera).

Finanse
Mimo, że Centrum rozpoczęło działalność w maju 2004 budżet do końca tego roku wyniósł niemal 1 mln zł. W następnych latach budżet CIS był jeszcze większy (2005 - 1,4 mln, 2006 - 2,1 mln, 2007 - 2,5 mln, 2008 - 2 mln, 2009 - 2,6 mln).  Warto dodać, że niemal 1,5 mln w budżecie za rok 2009 to suma pochodząca z samodzielnej działalności Centrum. 

Oferowane produkty:

  • oferta szkoleniowa prowadzona przez pracowników merytorycznych CIS (warsztaty doradztwa zawodowego, personalna diagnoza zawodowa)
  • szkolenia zawodowe (kasjer-sprzedawca, opiekun osób starszych, pracownik porządkowy itd.)
  • usługi budowlano-remontowe
  • usługi porządkowe

CISTOR remont fot. 1     CISTOR remont fot. 2

Kontakt:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel/fax: 056 654 92 79
www.cistor.pl

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA