Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poszukuje kandydata do pracy

6 grudnia 2018 17:04
Reklama
Reklama

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Informuje o planowanym zatrudnieniu asystenta rodziny

w ramach projektu „Aktywna Wola” RPO WM

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

-opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

-motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

-prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

-monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

-współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Uwaga: gotowość do pracy od zaraz.

Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo). Ośrodek zastrzega sobie prawo do zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny na 3 miesiące.

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m.st. Warszawę.

OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

Zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji zostanie przekazane wybranym kandydatom w rozmowie telefonicznej.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 • co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub organizacjach działających w zakresie pomocy i integracji społecznej,
 • co najmniej roczny staż pracy z rodzicami i dziećmi udokumentowany np. świadectwami pracy, zaświadczeniami, opiniami,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera – znajomość środowiska Windows,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność i systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko psychologa. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.” – podpisana odręcznie,

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 19.12..2018 r. do godz. 16.00

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku asystenta rodziny w ramach projektu i gotowe do podjęcia pracy od grudnia br. proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych osobiście, dostarczenie za pośrednictwem poczty lub mailem w formie dokumentów zeskanowanych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa - sekretariat pok. nr 11 w zaklejonej kopercie z dopiskiem - „Asystent rodziny" lub na adres sekretariat@ops-wola.waw.pl

wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Pliki do pobrania
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 6 grudnia 2018 do 20 grudnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.