Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Socjoterapeuta/socjoterapeutka Placówka Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point Gdynia

11 lutego 2019 22:35
Reklama
Reklama

Stowarzyszenie 180 Stopni ogłasza nabór na stanowisko pracy SOCJOTERAPEUTA/ SOCJOTERAPEUTKA w Placówce Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point Gdynia, ul. Nagietkowa 73, Gdynia.

OPIS STANOWISKA I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH
Socjoterapia dzieci i młodzieży. Przygotowanie i realizacja oddziaływań z zakresu reintegracji rodzin, animacji społecznej oraz profilaktyki pozytywnej.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych z dziećmi i młodzieżą
 • prowadzenie konsultacji dla rodziców także w formie poradnictwa rodzinnego i mediacji rodzinnych
 • reintegracja rodzin – kreowanie wspólnych spotkań dla dzieci i ich osób znaczących
 • opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sporządzanie bieżącej dokumentacji
 • animacja społeczna
 • współpraca z instytucjami pomocowymi włączonymi w zakres wsparcia rodziny

WYMAGANE KWALIFIKACJE

Wymagania niezbędne określa USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W Placówce Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point z dziećmi może pracować osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Umiejętności zawodowe konieczne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapii lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Umiejętności zawodowe pożądane:

 • doświadczenie w zakresie animacji środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży
 • znajomość metod i technik z zakresu animacji społecznej i animacji kultury z oddziaływaniami profilaktycznymi
 • umiejętności z zakresu stosowania technik twórczego myślenia mi.in trening kreatywności

Doświadczenie zawodowe:

 • doświadczenie w pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
 • mile widziane doświadczenie związane z animacją społeczno-kulturalną

Predyspozycje osobowościowe:

 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • innowacyjność, umiejętność tworzenia i realizowania nieszablonowych rozwiązań
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań
 • kreatywność

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia/umowy o pracę na czas określony, 120 h w Placówce Wsparcia Dziennego SPOT YOUTH POINT
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej
 • możliwość włączania się w działania stowarzyszenia: prace badawcze, grupy liderskie, działania rewitalizacyjne, organizacja wydarzeń kulturalnych, projekty z zakresu animacji, edukacji, kultury
 • wsparcie we wdrażaniu w standardy i model pracy stowarzyszenia oraz praca pod regularną superwizją
 • wprowadzenie do Stosowanej Analizy Zachowania - nabycie umiejętności w opracowaniu i realizacji procedur redukcji zachowań niepożądanych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres: 180.ngo@gmail.com do dnia 28.02.2019, w temacie e-maila wpisując: SOCJOTERAPEUTA/SOCJOTERAPEUTKA Placówka Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point GDYNIA.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie 180 Stopni
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 4 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.