Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarty konkurs ofert - "Na wakacje po uśmiech" - oraz nabór osób do komisji konkursowej

19 lutego 2019 16:13
Reklama
Reklama

W dniu 18 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 216/25/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 19 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 20 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 8 do 12 kwietnia 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 16 maja 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 16 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi 70 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (http://www.dialog.mazovia.pl/files/Zasady%20przyznawania%20dotacji/zasady_2018.pdf)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj http://mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-otwarte-konkursy-ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-wakacje-po-usmiech/

Zarząd Województwa ogłosił również nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego
w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 19 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: "Komisja konkursowa NA WAKACJE PO UŚMIECH";

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Komisja konkursowa NA WAKACJE PO UŚMIECH".

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj http://mcps.com.pl/

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Imię i nazwisko:
MCPS
Strona internetowa:
http://mcps.com.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 19 lutego 2019 do 22 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.