Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarty Konkurs Ofert oraz nabor do Komisji – PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

28 lutego 2019 13:28
Reklama
Reklama

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/27/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 15 do 19 kwietnia 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 6 czerwca 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 6 czerwca do 15 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (w systemie Witkac.pl konkursy oznaczone nr: MCPS.WOP/4301-2-2). W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 75 000 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa
Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (http://www.dialog.mazovia.pl/files/Zasady%20przyznawania%20dotacji/zasady_2018.pdf)

Ponadto w dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/27/19 ogłosił nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa mazowieckiego w obszarze ” Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 28 lutego do 27 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

1. osobiście w godzinach : 8- 16 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 a, III piętro, z dopiskiem na kopercie: „Komisja konkursowa PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62 a, , 00 – 002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Komisja konkursowa PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Szczegóły dostępne tutaj:

http://mcps.com.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/

http://mcps.com.pl/aktualnosci/nabor-do-komisji-konkursowej-w-obszarze-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 28 lutego 2019 do 31 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.