Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarty Konkurs Ofert oraz nabor do Komisji – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

28 lutego 2019 14:02
Reklama
Reklama

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/27/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 6 do 10 maja 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 4 lipca 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 4 lipca do 15 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jej przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:

– dla zadania 1 – 50 000,00 zł;

– dla zadania 2 – 50 000,00 zł;

– dla zadania 3 – 20 000,00 zł;

– dla zadania 4 – 55 000,00 zł;

– dla zadania 5 – 100 000,00 zł.

W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 155 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (http://www.dialog.mazovia.pl/files/Zasady%20przyznawania%20dotacji/zasady_2018.pdf)

Ponadto w dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/27/19 ogłosił nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Szczegóły dostępne tutaj:

http://bip.mcps.com.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-zaburzenia-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem/

http://bip.mcps.com.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-zaburzenia-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem/

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 28 lutego 2019 do 31 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.