Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Reklama

|

DYREKTOR

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

KONSULTANTA DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymiarze 0,5 etatu )

|
| Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało |
|

1) Gromadzenie i analiza informacji dotyczących możliwości pomocy osobom zgłaszającym się do Klubu Integracji Społecznej, w szczególności osobom bezrobotnym.

2) Bezpośrednia współpraca z uczestnikami i klientami Klubu Integracji Społecznej – rejestracja i diagnozowanie osób zgłaszających się.

3) Prowadzenie, zgodnie z kwalifikacjami, poradnictwa specjalistycznego z uczestnikami i klientami Klubu Integracji Społecznej.

4) Organizacja i prowadzenie zajęć grupowych realizowanych projektami socjalnymi w OPS.

5) Współpraca z pracownikami OPS w zakresie pomocy osobom skierowanym do Klubu Integracji Społecznej.

|
| Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku |
|

Miejsce pracy: praca w budynku Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z: obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, praca związana z wyjściami służbowymi poza budynek Ośrodka. Praca związana jest również z kontaktami z instytucjami zewnętrznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

|
| Wymagania niezbędne : |
|

· obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

 obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

 pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

 przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia

· wykształcenie wyższe II stopnia, staż pracy min. 3 lata, w tym min. 2 lata doświadczenia

 zawodowego w obszarze poradnictwa specjalistycznego 

|
| Wymagania dodatkowe: |
|

· preferowane wykształcenie: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie i pokrewne

· mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej i/lub w instytucjach rynku pracy

· znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, zatrudnienia, administracji samorządowej, prawa pracy, ochrony danych osobowych

· kreatywność, systematyczność, odporność na stres, umiejętność łatwego komunikowania się

 i pracy w zespole, dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, inicjatywa

 i umiejętność podejmowania szybkich decyzji

|
| Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: |
| W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. |
| Wymagane dokumenty i oświadczenia: |
|

· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane

· list motywacyjny – własnoręcznie podpisany

· kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

· kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

· oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – własnoręcznie podpisane,

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane,

· oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane

· podpisana własnoręcznie klauzula dot. zgody na przetwarzanie danych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”

· kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z póżn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 29 marca 2019 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 6/2019 – konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 29 marca 2019 r.

|

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

Prosimy, o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiatracznej 11.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe za pomocą adresu email: iod@ops-pragapoludnie.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Imię i nazwisko:
Małgorzata Szpalerska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 15 marca 2019 do 29 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.