Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wdrażania

13 czerwca 2019 10:56
Reklama
Reklama

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. wdrażania w Zespole Wdrażania Programów Rozwoju Kadr Gospodarki

Forma zatrudnienia: umowa o prace w wymiarze pełnego etatu oraz umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu

1. Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa;

• elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00);

• możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;

• benefity (m. in. dofinansowanie do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczeń grupowych, dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”),

• atrakcyjną lokalizację pracy, miejsce pracy jest zlokalizowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta,

• przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego (opieka mentora, szkolenia wewnętrzne),

• możliwość angażowania się w wiele inicjatyw (np. akcje pomocy świątecznej, wsparcie schronisk dla zwierząt, mastercheff).

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• Zapewnienie jednolitego, zgodnego z prawem sposobu wdrażania projektów.

• Rejestrowanie wniosków o płatność, sprawozdań i dokumentów finansowych składanych przez Beneficjentów.

• Weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność w tym poniesionych wydatków ujętych we wnioskach i ich kwalifikowalności.

• Przygotowywanie propozycji zmian w realizowanych projektach - na podstawie zaakceptowanych zgłoszeń Beneficjentów.

• Sporządzanie aneksów do zawartych umów o finansowanie projektu.

• Weryfikacja i analiza sprawozdań z realizacji projektów i osiągniętych efektów.

• Wprowadzanie danych do systemów informatycznych w zakresie nadzorowanych umów zawartych z Beneficjentami.

• Odzyskiwanie środków finansowych wydatkowanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem, a w razie nieskuteczności podejmowanych działań - wszczynanie postępowania windykacyjnego.

• Gromadzenie danych dla każdego nadzorowanego projektu, niezbędnych do weryfikacji, audytów i ewaluacji.

• Badanie bieżącej efektywności i sporządzanie analiz dotyczących nadzorowanych projektów.

• Prowadzenie bazy wyjaśnień i interpretacji z zakresu wdrażania Programów Operacyjnych.

• Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń oraz konsultacji dla Beneficjentów dotyczących realizowanych projektów.

3. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260),

• wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce lub średnie w przypadku osób będących w trakcie ostatnich lat studiów,

• wiedza dotycząca ogólnych zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego,

• wiedza dotycząca zasad przygotowywania projektu o dofinansowanie z EFS i zarządzania nim,

• wiedza na temat Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP, w tym w szczególności w zakresie VIII osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 i I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

• wiedza na temat zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa,

• umiejętność analizy dokumentów, w tym finansowych,

• umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy,

• dobra komunikacja pisemna i ustna,

• umiejętność współpracy w zespole,

• umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,

• asertywność,

• dokładność i rzetelność.

4. Wymagania dodatkowe:

• pożądane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym lub prawniczym,

• pożądane studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,

• roczne doświadczenie zawodowe ogólne,

• preferowane doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem funduszami UE,

• preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,

• dobra obsługa pakietu MS Office, w tym bardzo dobra obsługa programu Excel,

• znajomość technik prezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych, prowadzenia negocjacji.

5. Wymagane dokumenty:

• podpisany list motywacyjny,

• podpisane curriculum vitae (CV),

• podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),

• podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),

• kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie, a w przypadku osób będących w trakcie ostatnich lat studiów zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt,

• kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe lub staż pracy,

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty aplikacyjne muszą wskazywać nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór oraz być kompletne i podpisane.

6. Określenie formy, miejsca i terminu składania dokumentów.

• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub

• pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),

• za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie")

• pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu).

7. Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

8. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zgodne z ogłoszeniem, zostaną komisyjnie zniszczone. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowiąca integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 czerwca 2019 do 27 czerwca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.