Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Reklama

Dyrektor

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

z siedzibą w Warszawie przy ul. Lipińskiej 2

ogłasza nabór na wolne stanowisko

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

w obszarze: ds. rodzinnej pieczy zastępczej

w I Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w wymiarze 1 etatu

przewidywany termin zatrudnienia: 15.12.2019 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

• przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą planu pomocy dziecku,

• organizowanie i udział w posiedzeniach w sprawie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

• uczestniczenie w posiedzeniach sądu dotyczących rodziny zastępczej i umieszczonych dzieci,

• przygotowywanie informacji do właściwego sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka,

• bieżąca współpraca z sądem, ośrodkami adopcyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej
i powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz innymi instytucjami w zakresie wykonywanych obowiązków,

• sporządzanie sprawozdawczości,

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną,

• udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej,

• prowadzenie wymaganej dokumentacji.

• stanowiska pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, jak i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym;

• praca w budynku, jak również w terenie (poruszanie się środkami komunikacji miejskiejoraz samochodem służbowym). Praca wykonywana jest w systemie zadaniowym.

Wymagania niezbędne:

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona,

• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

• niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• wymagany staż pracy – co najmniej 3 lata w obszarze pracy z dzieckiem i rodziną,

• znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wymagania pożądane:

• odpowiedzialność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

• komunikatywność,

• obiektywizm i bezstronność,

• zdyscyplinowanie i umiejętności organizacyjne,

• umiejętność pracy pod presją czasu,

• umiejętność pracy zespołowej,

• dobra obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel),

• gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

• umiejętność interpretacji przepisów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

• życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - podpisany odręcznie,

• list motywacyjny - podpisany odręcznie,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

• osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z *Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych* zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Przyjmuję do wiadomości fakt publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 22.11.2019 r. do godziny 1400, na adres:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

w I Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do WCPR)
i dokumenty kandydatów którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia po 3 miesiącach od dnia rozstrzygnięcia – zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie jest: Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2,
  01-833 Warszawa.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WCPR za pomocą adresu IOD@wcpr.pl.

 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor WCPR - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WCPR;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy.

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z WCPR przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor WCPR.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w WCPR Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Strona internetowa:
http://www.wcpr.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 8 listopada 2019 do 22 listopada 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.