Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert MSZ „Edukacja globalna 2020”

10 lutego 2020 17:49
Reklama
Reklama

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Edukacja globalna 2020”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019, poz. 688 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Edukacja globalna 2020”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia, należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

al. J. Ch. Szucha 23, 00-585 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Edukacja globalna 2020”

albo

przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

w terminie do 1 marca 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Edukacja globalna 2020”.

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu
    i zgodnie z regulaminem prac komisji,
  • udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Nabór

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 10 lutego 2020 do 1 marca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.