Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

MEN: Nabór kandydatów wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych

14 maja 2020 17:23
Reklama
Reklama

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w2020r.

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej Planu zlecania zadań publicznych w 2020r. oraz mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2020 r.

I. Informacje ogólne:

1 .Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa wart. 3 ust. 2 ustawy, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazywania osób, zwanych dalej „kandydatami”, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy w2020 r.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w2020r.3.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Ocena ofert zgłoszonych w konkursach odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego za pośrednictwem Internetu.

5. Zgłoszenia są ważne do dnia 31grudnia 2020roku.

6. Wskazane jest, aby zgłoszenia zawierały wstępną propozycję konkursów, w których zgłoszeni kandydaci będą oceniać oferty.

7. Kandydaci wpisani do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będą powoływani do prac w komisjach konkursowych na podstawie decyzji określającej skład komisji, po potwierdzeniu zgody kandydata oraz poinformowaniu, że zgłaszający go podmiot nie bierze udziału w konkretnym konkursie.

II. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące kryteria:

1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2. Zostali wskazani przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. W skład komisji konkursowej oceniającej konkretny otwarty konkurs ofert nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w tym konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowych stosuje się art. 24 ustawy DE-WZP.263.2.2.2020zdnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, zpóźn. zm.)dotyczący wyłączenia pracownika.

III. Tryb złożenia dokumentów

1. Zgłoszenie, podpisane przez osobę reprezentującą zgłaszający podmiot, należy:

a) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatów do komisji oceniających otwarte konkursy ofert – nr sprawy DE-WZP.263.2.2.2020” albo

b) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAP.

2. W przypadku zgłoszenia przesyłanego za pomocą platformy ePUAP i podpisanego:

a) kwalifikowanym podpisem – kwalifikowanym podpisem zgłoszenie podpisują zgodnie z reprezentacją osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu zgłaszającego;

b) profilem zaufanym ePUAP –w przypadku zgłoszenia składanego przez podmiot, w którym reprezentacja do składania oświadczeń woli jest wieloosobowa – profilem zaufanym zgłoszenie podpisuje osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa do złożenia i podpisania zgłoszenia. Pełnomocnictwo należy załączyć do zgłoszenia.

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

a) Dane dotyczące podmiotu zgłaszającego kandydata (nazwę, adres, osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail);

b) Dane dotyczące kandydata (Imię i nazwisko,adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail);

c) Wstępną propozycję konkursów, do oceniania których kandydat zostaje zgłoszony spośród konkursów wymienionych w Planie zlecania zadań publicznych na 2020r.;

d) Opis doświadczeń kandydata w ocenie ofert składanych w otwartych konkursach ofert;

e) Opis kwalifikacji/doświadczeń kandydata z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz pomocy Polonii i Polakom za granicą;

f) Opis doświadczeń kandydata we współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych;

g) Zgoda kandydata na udział w pracach komisji konkursowych (ze wskazaniem tych otwartych konkursów ofert wymienionych w Planie zlecania zadań publicznych, do oceniania których kandydat zostaje zgłoszony) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich DE-WZP.263.2.2.2020danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

4. Do zgłoszenia należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu zgłaszającego kandydata (pełnomocnictwo, upoważnienie);

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 maja 2020 do 15 czerwca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.