Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Caritas Polska to największa i najbardziej rozpoznawalna polska organizacja charytatywna. Od 25 lat pomagamy potrzebującym i łączymy ich z darczyńcami.
W naszej pracy nieocenioną rolę odgrywają wolontariusze, bez których dzieło Caritas byłoby niemożliwe do zrealizowania. Poszukujemy osoby na samodzielne stanowisko do opracowania i wdrożenia strategii działań wolontariatu oraz tworzenia i koordynowania dużych projektów społecznych .

Jakie będą Twoje zadania?
Odpowiedzialność za wykonywanie zadań koncepcyjno-operacyjnych w zakresie działalności statutowej Caritas Polska określonej jako wolontariat, a w tym:
• opracowanie i wdrożenie wizji i strategii działań wolontariatu w Caritas w Polsce na bazie obecnie realizowanych projektów „Czas na Młodzież 2019” oraz „Laudato Si”;
• tworzenie nowych programów i projektów rozwijających wolontariat;
• nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z instytucjami międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi, działającymi w obszarze wolontariatu;
• udział w szkoleniach, konferencjach tematycznych, warsztatach i spotkaniach, organizowanie spotkań tematycznych i szkoleń dla pracowników Caritas;
• monitorowanie aktualnych zmian w prawie, działań rządowych i pozarządowych w zakresie wolontariatu;
• koordynacja sieci koordynatorów wolontariatu w Caritas Diecezjalnych, organizacja szkoleń i integracji;
• wsparcie i współpraca z innymi działami Caritas Polska w zakresie wolontariatu;
• utrzymywanie kontaktu z wolontariuszami międzynarodowej sieci Caritas;
• promocja działań wolontariuszy Caritas;
• tworzenie harmonogramów pracy, analiz, sprawozdań, materiałów i informacji w zakresie wolontariatu w Caritas, systematycznie oraz każdorazowo na potrzeby instytucji.

Co możemy Ci zaoferować?
• umowę o pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
• współtworzenie jednego z największych projektów wolontariatu w Polsce;
• wyzwania, które nie pozwolą Ci się nudzić i zainspirują Cię do ciągłego rozwoju;
• możliwość poszerzania horyzontów i rozwijania swoich zainteresowań;
• możliwość realizacji własnych pomysłów;
• pracę z celem i sensem i możliwość realizacji własnych pomysłów;
• prywatną opiekę medyczną;
• codzienną integrację ze współpracownikami podczas darmowych obiadów.

Jakie są nasze oczekiwania?
• wykształcenie wyższe;
• znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (co najmniej C1);
• minimum 2 letnie doświadczenie w opracowaniu i realizacji projektów społecznych skierowanych do co najmniej 1000 osób o wartości co najmniej 1 mln zł;
• znajomość i poszanowanie dla wartości chrześcijańskich zgodnych z misją Caritas Polska;

• doświadczenie w zarządzaniu zespołem rozproszonym;
• dobra znajomość usług Office 365.
• umiejętności interpersonalne pomagające w tworzeniu i utrzymaniu zespołu, pracy w grupie oraz mobilizowaniu ludzi do działania;
• kreatywność i przebojowość;
• posiadanie określonej wizji i umiejętność egzekwowania jej;
• umiejętność organizacji pracy własnej;
• empatia, otwartość na drugiego człowieka i kultura osobista;

Miejsce pracy: Warszawa (Wola i Praga Północ)

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie z tytułem: „Rekrutacja specjalista ds. wolontariatu” na adres: rekrutacjapower@caritas.org.pl do dnia 2 czerwca 2020 r.poniższych dokumentów:

1) list motywacyjny oraz informacje zawarte w CV, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej może być sformułowane w następujący sposób:

……………………………….

Miejscowość, data

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Ja, ……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym, CV oraz innych załączonych dokumentach na potrzeby rekrutacji prowadzonej w Caritas Polska na stanowisko „Rekrutacja specjalista ds.wolontariatu”.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Caritas Polska jako administrator danych osobowych informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Niniejszym informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email: caritaspolska@caritas.pl jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji.

Inspektor ochrony danych
Niniejszym informujemy, że administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55 w Warszawie lub elektronicznie w postaci mail: iodo@caritas.org.pl

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dostarczonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii) konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie[4] , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

IV. Odbiorcy danych

Pozyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane:

personelu Administratora;

podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. kancelaria prawna obsługująca Administratora

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

podmioty, z którymi Caritas Polska zawarła umowy na świadczenie usług hostingowych oraz informatycznych.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych

Caritas Polska nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych

VI. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych:

VII. Informacje o Twoich prawach

Ponadto, informujemy Ciebie, że przysługują Tobie, w zależności od celu przetwarzania:

• prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) do Twoich danych osobowych;
• prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
• prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Informujemy Ciebie, że podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Jednocześnie Caritas Polska informuje Ciebie, że nie będzie w Twoim zakresie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Caritas Polska
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 19 maja 2020 do 2 czerwca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.