Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: pomoc biurowa – 0,75 etatu na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

komórka organizacyjna: Dział Pomocy Specjalistycznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

· prowadzenie i aktualizowanie rejestru Niebieskich Kart,

· porządkowanie spraw z procedury Niebieskie Karty, prowadzonych w wersji papierowej,

· przygotowywanie korespondencji do wysyłki i wpinanie do akt sprawy,

· pomoc w przygotowywaniu sprawozdań,

· przygotowywanie uchwał i pism do uchwał podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny,

· wprowadzanie danych do programu informatycznego do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego,

· przygotowywanie i aktualizowanie bazy danych instytucji z Dzielnicy Ursynów,

· prowadzenie książki kancelaryjnej Zespołu Interdyscyplinarnego,

· przygotowywanie materiałów na stronę internetową Zespołu,

· numerowanie dokumentów i spisy spraw (przygotowywanie do archiwizacji).

Wymagania konieczne:

· obywatelstwo polskie,

· wykształcenie średnie,

· niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

· wykształcenie wyższe,

· znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych,

· bardzo dobra obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point),

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność redagowania pism,

· rzetelność, sumienność,

· dobre umiejętności organizatorskie,

· komunikatywność,

· odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

· oświadczenie o posiadanym wykształceniu,

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

· oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

· oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pomoc biurowa. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO”;

· zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-784), ul. J. Cybisa 7;

2) inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Maciej Twardowski, (e-mail:iod@ops-ursynow.pl);

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO);

4) Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracownika socjalnego;

10) w stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane osobowe nie będą profilowane.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki, za pomocą poczty elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym w terminie

do dnia 29.05.2020 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7

02-784 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „nr ref. DPS/12/2020”

lub adres e-mail: rekrutacja@ops-ursynow.pl

z dopiskiem w tytule „dotyczy nr ref. DPS/12/2020”

Oferty odrzucone i nieodebrane przed upływem 2 m-cy od rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 29.05.2020 r.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 23 maja 2020 do 30 maja 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.