Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

W ramach projektu „Od świadczenia do pracy socjalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

stanowisko: pracownik socjalny
komórka organizacyjna: Zespół ds. Pierwszego Kontaktu w Dziale Pomocy Środowiskowej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

• przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
• opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla jednostek pomocy społecznej,
• dokumentowanie wykonywanej pracy socjalnej,
• prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanym budżetem adekwatnie do potrzeb klienta i możliwości Ośrodka oraz przedkładanie miesięcznych rozliczeń finansowych z wykorzystanych środków przy planowaniu pomocy,
• przygotowanie ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania,
• współpraca z placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy społecznej udzielanej klientom Ośrodka,
• udział w projektach realizowanych przez OPS,
• pełnienie dyżurów w Punkcie Obsługi Klienta.

Wymagania konieczne:
•wykształcenie wyższe lub ukończone kolegium pracowników służb społecznych (zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej),
•znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, k.p.a., uregulowań prawnych dot. ochrony danych osobowych,
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•obywatelstwo polskie,
•niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:
•mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
•obsługa komputera, pakiet Office i Open Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz,
•obsługa systemu POMOST,
•umiejętność pracy w zespole,
•rzetelność, sumienność,
•kreatywność, samodzielność, chęć podnoszenia kwalifikacji,
•umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
•dążenie do rezultatów,
•komunikatywność w mowie i piśmie
•dobre umiejętności organizowania własnego czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
•oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO”; zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-784), ul. J. Cybisa 7;
2)inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Maciej Twardowski, (e-mail:iod@ops-ursynow.pl);
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracownika socjalnego, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO);
4)Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym;
5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracownika socjalnego;
10)w stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane osobowe nie będą profilowane.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki, za pomocą poczty elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym w terminie
do dnia 29.05.2020 r. na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „nr ref. DPŚ/14/2020”
lub adres e-mail: rekrutacja@ops-ursynow.pl
z dopiskiem w tytule „dotyczy nr ref. DPŚ/14/2020”

Oferty odrzucone i nieodebrane przed upływem 2 m-cy od rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 29.05.2020 r.

Projekt „Od świadczenia do pracy socjalnej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 23 maja 2020 do 30 maja 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.