Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Caritas Polska do realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Morena projektu „Czas na Młodzież 2019” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) poszukuje do pracy osoby na stanowisku:

Psycholog – Specjalista ds. Organizacji Wsparcia Zespołu oraz Narzędzi Diagnozy Uczestników

Zakres obowiązków:

• Zapewnianie spójności podejmowanych działań, ich zgodności z metodykami i standardami;

• Odpowiedzialność za proces oceny wstępnej poziomu kompetencji społecznych kandydatów do projektu (w tym osób z niepełnosprawnościami);

• Prowadzenie warsztatów, badań focusowych i wywiadów

• Stworzenie scenariuszy interakcji kadry z uczestnikami

• Współtworzenie mapy potrzeb uczestników w toku projektu

• Identyfikacja kamieni milowych projektu dla wyodrębnionych grup uczestników

• Współpraca przy tworzeniu raportów i rekomendacji dla Indywidualnego Planu Rozwoju uczestników, na podstawie których zaprojektowane zostaną szczegółowe cele, prowadzące do realizacji głównego celu zadania. Dane z porównania części początkowej i końcowej raportów będą stanowiły jeden z elementów oceny efektywności projektu;

• Odpowiedzialność za ocenę końcową poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w:

· prowadzeniu szkoleń, zajęć, warsztatów lub konsultacji (w tym on-line);

· realizacji treningów umiejętności emocjonalnych i kompetencji psychospołecznych;

· przygotowaniu indywidualnych i zbiorczych planów działań pro-rozwojowych;

· przeprowadzaniu wsparcia indywidualnego dla członków kadry i uczestników projektu;

· udokumentowanego doświadczenia pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Podpartego wykształceniem wyższym z zakresu psychologii.

Mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku Office 365.

Miejsce pracy Warszawa, możliwe podróże służbowe.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 0,75 etatu.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie z tytułem: Psycholog POWER na adres: rekrutacjapower@caritas.org.pl do dnia 12 sierpnia 2020 roku poniższych dokumentów:

1) list motywacyjny oraz informacje zawarte w CV, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, dane służące do kontaktowania się z kandydatem/kandydatką (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej może być sformułowane w następujący sposób:

……………………………….

Miejscowość, data

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Ja, ……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym, CV oraz innych załączonych dokumentach na potrzeby rekrutacji prowadzonej w Caritas Polska na stanowisko Eksperta/Ekspertki merytorycznej ds. warsztatów i projektów społecznych.”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Caritas Polska jako administrator danych osobowych informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych

Niniejszym informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email: caritaspolska@caritas.pl jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji.

II. Inspektor ochrony danych

Niniejszym informujemy, że administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55 w Warszawie lub elektronicznie w postaci mail: iodo@caritas.org.pl

III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

1) Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego[2].

2) Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

3) Jeżeli w dostarczonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii) konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie[4] , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Jeżeli zostaniesz wybrany w procesie rekrutacji, dostarczone przez Ciebie dokumenty z danymi osobowymi, będziemy przetwarzać w celu rozliczalności projektu „Czas na Młodzież 2019” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020[5]

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

[5] ]Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Odbiorcy danych

Pozyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane:

· personelu Administratora;

· podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. kancelaria prawna obsługująca Administratora);

· organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

· podmioty, z którymi Caritas Polska zawarła umowy na świadczenie usług hostingowych oraz informatycznych;

· Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Polityki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz beneficjentowi realizującemu projekt – Stowarzyszeniu Morena, Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych

Caritas Polska nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych

VI. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

· Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;

· Jeżeli zostaniesz wybrany w procesie rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu Czas na Młodzież 2019 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

VII. Informacje o Twoich prawach

Ponadto, informujemy Ciebie, że przysługują Tobie, w zależności od celu przetwarzania:

· prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

· prawo do sprostowania (poprawiania) do Twoich danych osobowych;

· prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

· prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych;

· prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Informujemy Ciebie, że podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Jednocześnie Caritas Polska informuje Ciebie, że nie będzie w Twoim zakresie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Caritas Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 31 lipca 2020 do 14 sierpnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.