Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wychowawca/doradca w klubie młodzieżowym w Rudzie Śląskiej

31 lipca 2020 21:17
Reklama
Reklama

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko WYCHOWAWCA/DORADCA MŁODZIEŻY w ramach projektu „Idź dalej! - Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin
w Rudzie Śląskiej” Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

KWALIFIKACJE:

Osobą na stanowisku wychowawcy/ doradcy młodzieży może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
 • posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi 
  w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 
  z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 
  3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zaangażowana może zostać osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
  z tytułu egzekucyjnego
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

KOMPETENCJE:

 • kreatywność w doborze metod i form oddziaływań
 • umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole
 • otwartość, inicjatywność i komunikatywność
 • umiejętności organizacyjne.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • docieranie do potencjalnych Uczestników, przekazywanie informacji o projekcie (elementy streetworkingu/pracy podwórkowej), zachęcanie do uczestnictwa
 • nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni) i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży
 • nawiązanie kontaktu i współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi uczestników
 • stworzenie we współpracy z Uczestnikiem Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, monitorowanie realizacji poszczególnych form wsparcia i analiza rezultatów 
 • organizowanie zajęć indywidualnych (w tym towarzyszenie w sytuacjach kryzysowych) i grupowych (m.in. w formie: społeczności grupowej, pomocy w nauce, warsztatów, wyjść, wyjazdów, inicjatyw lokalnych, doświadczeń korygujących, networkingu),
 • sporządzanie informacji sprawozdawczych.

WAŻNE INFORMACJE:

 • wymiar zatrudnienia – 1 etat
 • przewidywany okres zatrudnienia – od momentu podpisania umowy do 31.05.2022r., z możliwością przedłużenia współpracy
 • godziny pracy – 8.00 – 16.00 lub 11.00 – 19.00.
 • miejsce pracy: Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej (Bykowina, Halemba, Ruda).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy); w przypadku wykształcenia średniego dokument potwierdzający staż w pracy z dziećmi lub rodziną.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 11.08.2020 r. do godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: darek.kowalski@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).

Wymagane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608695687 lub adresem e-mail: darek.kowalski@nereusz.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza
Imię i nazwisko:
Darek Kowalski
Strona internetowa:
http://www.nereusz.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 31 lipca 2020 do 14 sierpnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.