Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu „Pokonamy bariery”

13 października 2020 11:30
Reklama
Reklama

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020). Konkurs ogłoszony został w dniu 9 października 2020 r., na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057), w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020  r. poz.426, z późn.zm.).

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Każda z organizacji pozarządowych może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery”.

Przedstawicielem do komisji konkursowej organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), złożone do PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
  • posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
  • posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020)”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

„Formularz” należy składać pocztą elektroniczną (w tym przypadku dokument winien być opatrzony podpisem elektronicznym) lub pocztą tradycyjną, w jednej kopercie, w terminie do dnia 26 października 2020 roku na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs „Pokonamy bariery”

W przypadku zgłoszeń składanych pocztą elektroniczną za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 26 października 2020 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 26 października 2020 r.

Z treścią ogłoszenia konkursu pn. „Pokonamy bariery” oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, a także z „Regulaminem komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe; Zadania zlecane – konkursy dla organizacji pozarządowych; „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020)”.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów prosimy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się  na stronie internetowej PFRON: Nabór

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 października 2020 do 26 października 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.