Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

13 października 2020 15:23
Reklama
Reklama

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty nabór na 8 kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego dokonują organizacje pozarządowe posiadające siedzibę rejestrową, koło lub oddział na terenie powiatu giżyckiego.

Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata. Jeden kandydat może być delegowany tylko przez jedną organizację pozarządową.

Zgłoszenie kandydata następuje na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 15.00.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy:
– przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub
– dostarczyć osobiście do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 211, lub
– przesłać skan wypełnionego zgłoszenia i załączników na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku, gdy zachodzi konieczność, ustala się trzydniowy termin poprawy i uzupełnienia formularza i załączników. Nie usunięcie błędów lub braków we wskazanym terminie powoduje nie rozpatrzenie zgłoszenia.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej starostwa: Nabór

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 października 2020 do 3 listopada 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.