Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

29 grudnia 2020 16:03
Reklama
Reklama

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813, z 2019 r. poz. 2020), Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkiem Rady NIW-CRSO może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wiedzę i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady NIW-CRSO powinno zawierać:

 1. oświadczenie o poparciu dla kandydata pochodzące od przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia (uwzględniany jest podpis elektroniczny osób uprawnionych);
 2. CV kandydata (uwzględniając numer telefonu i e-mail);
 3. oświadczenia kandydata (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2):
  • niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgody na kandydowanie.

Zgłoszenia należy składać do dnia 31 stycznia 2021 roku – decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgłoszenie można przesłać:

 • w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym wraz w poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz oświadczeniem kandydata (załącznik nr 2) z elektronicznym podpisem kwalifikowanym (dodatkowo pliki w formie edytowalnej (rozszerzenie *.doc, *.docx) na adres e-mail: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Zgłoszenie do Rady NIW-CRSO”.
 • lub w wersji papierowej wraz z załącznikami przesyłać pocztą na adres:

Prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rady NIW-CRSO”

 • W przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie) i równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie pocztą tradycyjną.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Sekretariat Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM nr tel. 22 694 75 29.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Sekretariat Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 29 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.