Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dyrektor WCPR ogłasza nabór na 1 wolne stanowiska urzędnicze radca prawny

14 stycznia 2021 14:06
Reklama
Reklama

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·     kompleksowa obsługa od strony prawno-formalnej w zakresie:

-  udzielania porad i konsultacji prawnych,

-  sporządzania opinii prawnych dla potrzeb Centrum,

-  reprezentowania Centrum przed sądami,

-  współtworzenia, opiniowania i parafowania projektów umów zawieranych przez Centrum,

·     współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy,

·     praca w budynku urzędu. Praca wykonywana jest w 8 godzinnym systemie pracy od poniedziałku 
do piątku w godzinach 800 – 1600. Bezpieczne warunki pracy. Winda dostosowana do wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

·     stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, stresem oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku i poza nim,

·     w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WCPR, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania konieczne:

·     obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2019, poz. 1282),

·     pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·     niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·     nieposzlakowana opinia,

·     wykształcenie wyższe prawnicze- uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Wymagania pożądane:

·     minimum 3 lata stażu przy obsłudze prawnej,

·     doświadczenie w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej,

·     znajomość regulacji prawnych między innymi z zakresu:

-  pomocy społecznej,

-  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

-  prawa rodzinnego,

-  pieczy zastępczej,

-  zamówień publicznych,

-  postępowania administracyjnego,

-  prawa pracy,

·     bardzo dobra obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel),

·     odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętności analityczne,

·     komunikatywność,

·     obiektywizm i bezstronność,

·     zdyscyplinowanie i umiejętności organizacyjne,

·     umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

· życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - własnoręcznie podpisany,

· list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

· kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

· kopie dokumentu poświadczającą wpis na listę radców prawnych lub adwokatów,

· kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu 
w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

· kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

· podpisane odręcznie oświadczenie: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych",

· podpisane odręcznie oświadczenie: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

· osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania 
o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Przyjmuję do wiadomości fakt publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”(własnoręcznie podpisane).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane 
i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 29.01.2021 r. do godziny 16.00, na adres:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem radca prawny

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do WCPR)  i dokumenty kandydatów którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia po 3 miesiącach od dnia rozstrzygnięcia – zostaną komisyjnie zniszczone.

Pliki do pobrania
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 stycznia 2021 do 28 stycznia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.