Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Reklama

DYREKTOR

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

pomoc kuchenna

1 etat

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w budynku Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z wykonywaniem prac pomocniczych związanych z wydawaniem posiłków oraz pomocy w obsłudze spraw gospodarczych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Wymagania niezbędne :

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1282)
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • nieposzlakowana opinia
  • minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe

Wymagania dodatkowe:

· mile widziane wykształcenie gastronomiczne,

· bardzo dobra organizacja pracy,

· umiejętności pracy w zespole,

· dyspozycyjności, komunikatywności oraz zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań,

· doświadczenie zawodowe w branży związanej z żywieniem zbiorowym,

· znajomość zagadnień związanych z żywieniem zbiorowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane

· list motywacyjny – własnoręcznie podpisany

· kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

· oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – własnoręcznie podpisane,

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane,

· oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane

· podpisana własnoręcznie klauzula dot. zgody na przetwarzanie danych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pomoc kuchenna . Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”

· kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 5 marca 2021 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 1 – pomoc kuchenna”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 5 marca 2021 r.

Przestrzeganie w codziennej pracy zasad HACCP i dobrej praktyki higienicznej.

Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych,

Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika.

Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Sanepid w zakresie dotyczącym powierzonych obowiązków.

Sprzątanie w szafach ubraniowych.

Zastępowanie intendenta podczas jego nieobecności (urlopu, choroby).

Pomoc w zaopatrywaniu placówki w artykuły spożywcze.

Pomoc w organizacji i obsługa spotkań okolicznościowych organizowanych w placówce lub przez placówkę w zakresie związanym z przygotowaniem poczęstunków.

Dbanie o utrzymanie czystości użytkowanych obrusów, ścierek, firan.

Dbanie o użytkowany sprzęt.

Pobieranie od intendenta środków czystościowych i racjonalne ich używanie.

Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone produkty .

Dbanie o utrzymanie czystości w kuchni, zmywalni, jadalni.

Sprzątanie kuchni i zmywalni.

Sprzątanie po posiłkach.

Codzienne przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych śniadań zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

z uwzględnieniem norm ilościowych.

Porcjowanie i wydawanie obiadów przygotowywanych przez firmę zewnętrzną

Wydawanie posiłków zgodnie z liczbą osób wskazaną w dziennym raporcie żywieniowym.

Przygotowywanie posiłków, w tym dbałość o ich estetyczne walory.

Pobieranie od intendenta produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z jadłospisem i liczbą osób wskazaną w dziennym raporcie żywieniowym.

Pliki do pobrania
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 23 lutego 2021 do 9 marca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.