Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i umów

23 lutego 2021 14:51
Reklama
Reklama

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie działa na rzecz utrzymania aktywności zawodowej mieszkańców województwa małopolskiego, a jednocześnie jest inicjatorem wielu przedsięwzięć o randze krajowej. Pracują tu eksperci m.in. z zakresu poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych, badań i analiz sytuacji na rynku pracy, programowania działań, funduszy unijnych, wsparcia przedsiębiorców i pracowników. 

To jednostka, tworzona przez ludzi KOMPETENTNYCH, AMBITNYCH, KREATYWNYCH, którym praca daje dużo satysfakcji, a przede wszystkim - od których można się uczyć!

Dążymy do tego, aby każdy nasz pracownik czuł się tu dobrze, działał z pełnym zaangażowaniem, był otwarty na współpracę, rozwój i kreowanie nowych przedsięwzięć. Aplikując w nasze szeregi musisz wiedzieć, że cenimy sobie nie tylko Twoją wiedzę i doświadczenie, ale także umiejętności, predyspozycje i motywacje do pracy w danym obszarze.

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska w WUP w Krakowie i dołączenia do grona naszych pracowników!

1.    Dlaczego warto być częścią naszego zespołu?

 • cenimy sobie stabilizację – gwarancja umowy o pracę;
 • korzystamy z elastycznego czasu pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00;
 • dbamy o wzajemne bezpieczeństwo i komfort pracy – od kilku miesięcy co do zasady pracujemy w systemie rotacyjnym, realizując zadania na przemian stacjonarnie i w telepracy – decyzję o sposobie wykonywania pracy podejmuje kierownik zespołu;
 • mamy możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i możliwość ubezpieczenia w zakresie prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach;
 • za naszą pracę otrzymujemy również dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrodę jubileuszową;
 • otrzymujemy finansowe świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku;
 • korzystamy z różnych form podnoszenia kwalifikacji odpowiadającym na nasze potrzeby;
 • pracujemy w dobrze skomunikowanej lokalizacji – bez problemu dojedziesz do nas wszystkimi formami komunikacji miejskiej;
 • dbamy o przyjazną atmosferę oraz wsparcie współpracowników i przełożonego;
 • z dużą otwartością angażujemy się w wiele inicjatyw społecznych i integracyjnych.

2.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. zamówień publicznych i umów:

 • sporządzanie i aktualizowanie planu  zamówień publicznych, planu postępowań oraz zmian planu na podstawie cząstkowych planów zamówień zespołów.
 • przygotowanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych.
 • przygotowywanie postępowań i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 50 tys. zł.
 • wykonywanie zadań w ramach prac Komisji Przetargowych zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WUP.
 • weryfikacja formalna wniosków dotyczących zamówień.
 • sporządzanie wzorów/projektów umów na podstawie wkładu merytorycznego przygotowanego przez komórki organizacyjne WUP.
 • wprowadzanie danych w tym do Biuletynu Informacji Publicznej WUP w zakresie zamówień publicznych, Bazy Konkurencyjności, Biuletynu Zamówień Publicznych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
 • doradzanie i udzielanie informacji pracownikom WUP z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konsultowanie dokumentów dotyczących postępowań.
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników WUP z zakresu zamówień publicznych.
 • przygotowania informacji na temat zamówień realizowanych wspólnie z UMWM.
 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, których wartość przekracza 50 tys. zł netto.

3.  Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260);
 • WYKSZTAŁCENIE: minimum średnie
 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 • w przypadku wykształcenia średniego: 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem postępowań udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego: 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z praktycznym stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych
 • WIEDZA DOTYCZĄCA:
 • ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ustawy o finansach publicznych
 • UMIEJETNOŚCI:
 • interpretacji i analizy aktów prawnych
 • analitycznego myślenia
 • bardzo dobrej obsługi pakietu Office
 • planowania i organizacji pracy
 • radzenia sobie ze stresem
 • wysokie zdolności komunikacji
 • współpracy w zespole
 • CECHY OSOBOWOŚCI:
 • odpowiedzialność za efekty powierzonych zadań
 • rzetelność i jakość w działaniu
 • samodzielność działania
 • asertywność i stanowczość
 • odporność na manipulację i wpływy

4.  Mile widziane:

 • ukończone studia wyższe na kierunku: prawo, ekonomia
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • wiedza dotycząca wytycznych obowiązujących w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP
 • komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski.

5.  Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
 • kopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i/lub doświadczenie zawodowe,
 • kopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających pożądane kwalifikacje
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Prosimy o podpisanie wszystkich wskazanych do podpisu dokumentów aplikacyjnych i zaznaczenie nazwy stanowiska, na które Państwo aplikujecie i na które aktualnie prowadzony jest nabór. Dokumenty składane w formie elektronicznej muszą być podpisane odpowiednim podpisem: ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Aplikacje niekompletne lub niezawierające wymaganych podpisów nie zostaną rozpatrzone (dotyczy wszystkich form składania dokumentów).

Ponadto prosimy o podpisanie odpowiednim podpisem i dołączenie informacji dla osób ubiegających się o zatrudnienie w WUP dotyczącej ochrony danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem).

6.  Forma i miejsce składania dokumentów:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (dokumenty aplikacyjne prosimy wrzucać do skrzynki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mieszczącej się na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godziny 8:00 do 16:00)
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl wyłącznie w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie", aby załączyć dokumenty należy przejść następującą ścieżkę: Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Załatw sprawę),
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

7.  Termin składania dokumentów: do 5 marca 2021 r.  (liczy się data wpływu)

 8.  Inne informacje:

Integralną część ogłoszenia stanowią pozostałe informacje (załącznik do ogłoszenia).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 23 lutego 2021 do 9 marca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.