Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Reklama

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds. administracyjnych

(2 etat)

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

1) rejestrowanie korespondencji przychodzącej i przekazywanie jej do odpowiednich komórek organizacyjnych,

2) rejestrowanie korespondencji wychodzącej i czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,

3) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie przekazywania na bieżąco korespondencji oraz informacji,

4) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

5) składanie zapotrzebowania na materiały piśmienne niezbędne do pracy sekretariatu,

6) ustalanie terminów przyjmowania interesantów przez członków zarządu,

7) prowadzenie terminarza spraw wymagających udziału Dyrekcji, kompletowanie niezbędnych materiałów i czuwanie nad dotrzymywaniem terminów w czasie nieobecności Koordynatora Sekretariatu,

8) przyjmowanie i udzielnie informacji interesantom,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w siedzibie Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących
i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynków uniemożliwia przemieszczanie się wózkami inwalidzkimi między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku . Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

Wymagania dodatkowe:

· znajomość regulacji prawnych z zakresu: instrukcji kancelaryjnej, pomocy społecznej, ochrony danych osobowych,

· znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows; Word, Excel),

· umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy

· umiejętność współdziałania i współpracy

· komunikatywność, sumienność, dokładność, skrupulatność, odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

· list motywacyjny

· kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

· kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające,

· oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – własnoręcznie podpisane,

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane,

· oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane

· podpisana własnoręcznie klauzula dot. zgody na przetwarzanie danych o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe
m. st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji
na stanowisko inspektor ds. administracyjnych Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”

· kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 19 maja 2021 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 8/2021 – inspektor ds. administracyjnych”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie

do dnia 19.05.2021 r.

Wykształcenie średnie, staż pracy min. 4 lata, w tym min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wymaganym na danym stanowisku.

Nieposzlakowana opinia

przestępstwo skarbowe

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)

Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 4 maja 2021 do 18 maja 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.