Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór kandydatów na członków II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

1 czerwca 2021 15:27
Reklama
Reklama

Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1743) w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Piotr Gliński, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania członków II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W ramach reprezentantów „strony społeczno-pozarządowej” w skład Rady zostaną powołane osoby będące przedstawicielami:

 1. organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 2. młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
 3. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

1. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

2. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, popierające kandydata na członka Rady.

3. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, popierające kandydata na członka Rady.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Zgłoszenie można przesłać:

- w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym wraz w poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne podpisanym elektronicznym podpisem kwalifikowanym (dodatkowo pliki w formie edytowalnej (rozszerzenie *.doc, *.docx) na adres e-mail: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Zgłoszenie na członka II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

- lub w wersji papierowej wraz z załącznikami przesyłać pocztą na adres: 

Sz. P. Piotr Gliński

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie na członka II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem”.

- w przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie), a równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie pocztą tradycyjną.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową na adres: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl

Uwaga!

W związku z przyjęciem przez Parlament RP ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz oczekiwaniem na jej podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy, że niezwłocznie po wejściu ustawy w życie Przewodniczący Komitetu przystąpi do nowelizacji Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1743) w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, w celu rozszerzenia obecnie ogłoszonego naboru, o nabór spośród radnych młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików województw.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 1 czerwca 2021 do 31 sierpnia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.