Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji

9 czerwca 2021 17:04
Reklama
Reklama

Na podstawie § 6 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2052), Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłasza  informację o przystąpieniu do procedury naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków lub porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
  • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez organizację pozarządową, której przedstawicielem jest kandydat na członka Rady, związek i porozumienie organizacji pozarządowych lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, którego przedstawicielem jest kandydat na członka Rady.

Zgłoszenia należy składać do 30 lipca 2021 roku – decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Zgłoszenie można przesłać:

  • w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym wraz z poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz oświadczeniem kandydata z elektronicznym podpisem kwalifikowanym (dodatkowo pliki w formie edytowalnej – rozszerzenie *.doc, *.docx) na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór na członka RDPP VII kadencji”,
  • lub pocztą tradycyjną w wersji papierowej (oryginały dokumentów) na adres: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Wydział Programowania i Dialogu Obywatelskiego
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na członka RDPP VII kadencji”,

  • w przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie) i równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie przez pocztę tradycyjną.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów zawierających informacje prywatne, które nie są niezbędne do ubiegania się o miejsce w Radzie, a także załączników w postaci publikacji książkowych, czasopism itp.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 9 czerwca 2021 do 30 lipca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.