Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Poszukujemy osoby na stanowisko KONSULTANT w Zespole Przeciwdziałania Przemocy

19 lipca 2021 14:53
Reklama
Reklama

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko

KONSULTANT w Zespole Przeciwdziałania Przemocy (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku konsultanta będzie należało:

·         Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

·         Udział w pracach grup roboczych w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” i współpraca w tym zakresie z przedstawicielami służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i udzielaniem wsparcia na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą,

·         Udzielanie informacji i poradnictwa specjalistycznego osobom i rodzinom z terenu Dzielnicy, szczególnie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

·         Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,

·         Inicjowanie, opracowywanie, realizacja, współrealizacja projektów adresowanych do osób
i rodzin z problemem przemocy lub zagrożonych jej wystąpieniem.

Wymagania konieczne:

·         obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

·         wykształcenie wyższe min. I stopnia na kierunku pedagogika, psychologia, resocjalizacja, nauki społeczne, 

·         min. 3 letni staż pracy,

·         min. 2 lata doświadczenia zawodowego, zgodnego z kierunkiem wykształcenia,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia,

·         samodzielność i sumienność.

Wymagania pożądane:

·         wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku pedagogika, psychologia, resocjalizacja, nauki społeczne,

·         doświadczenie w pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy

·         komunikatywność, otwartość;

·         odpowiedzialność;

·         asertywność i umiejętność reagowania  w trudnych sytuacjach,

·         umiejętność planowania i organizacji pracy,

·         umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietu MS Office.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

·         zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu, 

·         praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;

·         praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych;

·         na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

·         podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;

·         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

·         kopie dokumentów potwierdzających min 3 lata stażu pracy oraz 2 lata doświadczenia zawodowego,

·         podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;

·         podpisana odręcznie klauzula o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

……………………………………………….

Data i podpis kandydata do pracy”

·           podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.

……………………………………………….

Data i podpis kandydata do pracy”

·           podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO  dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora, przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej do dnia 23 lipca 2021r. (decyduje data wpływu) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa

e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

z dopiskiem na kopercie: „KONSULTANT  w Zespole Przeciwdziałania Przemocy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 16.00.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa
Strona internetowa:
https://opsbemowo.waw.pl/
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 19 lipca 2021 do 26 lipca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.