Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Podinspektor ds. komunikacji i polityki społecznej- animator/animatorka

25 stycznia 2023 10:16
Reklama
Reklama

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w CAM „Nowolipie” ul. Nowolipie 25B 01-002 Warszawa. 
Podinspektor ds. komunikacji i polityki społecznej w Dziale Współpracy i Projektów Społecznych CAM „Nowolipie” 
Nazwa projektowa stanowiska: animator/animatorka 

(Umowa o pracę na czas określony do 31 lipca 2023 r.) 
Projekt pn. „Miasto z sercem- wsparcie i aktywizacja seniorów” 

Termin składania dokumentów do dnia 3 lutego 2023 roku do godziny 16.00. 

Link do ogłoszenia: Biuletyn Informacji Publicznej | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" (cam.waw.pl)

I. Określenie stanowiska urzędniczego: 
Podinspektor ds. komunikacji i polityki społecznej w Dziale Współpracy i Projektów Społecznych CAM „Nowolipie” 
Wymiar czasu pracy: 1 etat 
Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko 
Rodzaj umowy: umowa na czas określony 

II. Charakterystyka pracy: 

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenie w trakcie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych. Do zadań inspektora/inspektorki należeć będzie: 

1. Realizacja działań przypisanych animatorom/animatorkom w projekcie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu, wnioskiem o dofinansowanie, dokumentami programowymi, Wytycznymi programu: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
2. Przygotowywanie systemów motywacyjnych dla wolontariuszy 
i wolontariuszek. 
3. Przygotowywanie umów wolontariackich oraz z postępowań związanych ze wsparciem wolontariatu. 
4. Działania nakierowane na wzmacnianie wspólnoty sąsiedzkiej, budowanie wśród aktywnych mieszkańców i mieszkanek postaw i wartości związanych 
z pomocą osobom starszym i wykluczonym. 
5. Działania mające na celu integracji społeczności lokalnej, a w szczególności społeczności Osiedla Muranów w Warszawie. 
6. Prowadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz nadzorowanie kompletowania dokumentów projektu. 
7. Oznaczanie dokumentów logotypami zgodnie z wytycznymi programu IX, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 
8. Stała współpraca z zespołem projektu odpowiadającym za realizację projektu oraz innymi pracownikami CAM Nowolipie, 
9. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych 
z realizacją projektu, 
10. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów poprzez prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie wytycznymi, umową o dofinansowanie i wnioskiem, ewaluacja 
i monitoring projektu. 
11. Przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową. 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
Miejsce pracy: 
Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 

Stanowisko pracy: 
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym. 

IV. Wymagania niezbędne: 
1. Obywatelstwo polskie. O stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.). 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
4. Nieposzlakowana opinia. 
5. Umiejętność biegłej obsługi komputera. 
6. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku podinspektor ds. komunikacji i polityki społecznej – wykształcenie minimum średnie. 
7. Umiejętność tworzenia tekstów 
8. Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, komunikacja, samodzielność, sumienność. 

V. Wymagania dodatkowe: 
1. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku. 
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym. 
3. Znajomość obszarów działalności Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, 
4. Dobra znajomość narzędzi komunikacji społecznej takich jak Facebook, Instagram, narzędzia Google oraz inne. 
5. Dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point oraz programów graficznych. 
6. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi, itp., 
7. Doświadczenie w pracy w zakresie pomocy społecznej. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. Życiorys – curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej. 
2. List motywacyjny. 
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem. 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem. 
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (data, własnoręczny podpis). 
11. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (data, własnoręczny podpis). 
12. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej (data, własnoręczny podpis). 
13. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) poświadczona za zgodność z oryginałem. 
14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy: 
a) zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. 
b) Kandydat wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w CAM „Nowolipie”., 
c) Kandydat wyraża chęć udziału w rozmowie rekrutacyjnej w trybie online. 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych – wymagane jeśli Kandydat wyraża chęć udziału w rekrutacji online lub w dokumentach aplikacyjnych przedstawia swój wizerunek lub inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.” 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów: 
Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na podinspektora ds. komunikacji i polityki społecznej w CAM „Nowolipie”” lub wymagane dokumenty (skany) prosimy przesyłać mailem na adres: nowolipie@camnowolipie.pl do dnia 3 lutego 2023 roku do godziny 16.00 

VIII. Pozostałe zobowiązania: 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie www.bip.cam.waw.pl 
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. 
CAM „Nowolipie” zastrzega sobie możliwość prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w trybie online z wykorzystaniem komunikatora internetowego Zoom, w związku z czym zainteresowani Kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych tj. adres e-mail w celu zrealizowania połączenia. 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA: 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy i prawach z tym związanych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” z siedzibą przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie. 
2. Administrator powołał w trybie art. 37 RODO inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@camnowolipie.pl 
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu Pracy (t.j.Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) i ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2019, poz. 1282). 
b) Art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów ( wskazanych w treści oświadczenia). 
4. Administrator informuje, że przy prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych w trybie online Pani/Pana dane osobowe mogą być: 
• dostępne dla dewelopera narzędzia, który może je przetwarzać we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://zoom-polska.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/ 
• przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityka prywatności użytkowanego narzędzia, 
Administrator informuje, że nie dokonuje nagrań, ani archiwizacji rozmów online. 
5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu naboru, a w przypadku Pani/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach- przez okres 6 miesięcy. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług pocztowych, hostingu poczty elektronicznej czy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 
7. Posiada Pan/Pani: 
• prawo dostępu do swoich danych ( art. 15 RODO) 
• prawo do sprostowania danych nieprawdziwych lub niekompletnych ( art. 16 RODO) 
• prawo do usunięcia danych ( art.17 RODO) 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO), 
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO). 
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. 
8. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które dokonał Administrator przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać: 
• drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@camnowolipie.pl 
• pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w pkt 1 
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
10. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Napis: Praca w CAM, wokół napisu widać klawiaturę komputera, telefon, myszka.

Napis: Praca w CAM, wokół napisu widać klawiaturę komputera, telefon, myszka.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie
Strona internetowa:
http://cam.waw.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 stycznia 2023 do 8 lutego 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.