Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej

15 września 2023 11:34
Reklama
Reklama

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w ramach pełnego etatu: kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • organizacja i bieżący podział pracy w Dziale,
 • nadzór nad sposobem realizacji powierzonych pracownikom zadań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych,
 • akceptowanie indywidulanych planów pomocy zgodnie z obowiązującym prawem i możliwościami finansowymi Ośrodka,
 • wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych kończących postępowania administracyjne, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym kompletowaniem dokumentów w sprawach dotyczących:
  • kierowania do domu pomocy społecznej,
  • ustalania odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
  • potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przyznawania usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • nadzór nad właściwym i terminowym załatwieniem przez podległych pracowników, indywidualnych spraw klientów Ośrodka,
 • analizowanie zasadności przyznanych usług i nadzór nad ich właściwą realizacją,
 • opiniowanie w sprawach dotyczących udzielania pomocy ze środków znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • opracowywanie planów organizacji systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz opracowywanie i realizacja projektów wspierających w/w grupy osób, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • właściwe zarządzanie środkami finansowymi, w tym nadzór nad ich racjonalnym wydatkowaniem z uwzględnieniem celowości wydatków i przepisów prawa,
 • współudział w tworzeniu projektów planów finansowych Ośrodka w zakresie realizowanych zadań,
 • nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów prawnych oraz uregulowań wewnętrznych przez pracowników działu,
 • współpraca z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” i udział w spotkaniach roboczych,
 • współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Ośrodkami Wsparcia.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • min. 5–letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej i min. 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • staż pracy na stanowisku urzędniczym,
 • znajomość pakietu Office i Open Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz,
 • znajomość obsługi systemu POMOST STD,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dążenie do rezultatów
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność zarządzania konfliktem,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • dążenie do rezultatów,
 • rzetelność, sumienność, umiejętność organizowania własnego czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej lub wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko”.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: stanowisko pracy usytuowane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. J. Cybisa 7. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek bez windy.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki, za pomocą poczty elektronicznej w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godziny 16:00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „nr ref. DUO/24/2023”
lub adres e-mail: rekrutacja@ops-ursynow.pl
z dopiskiem w tytule „dotyczy nr ref. DUO/24/2023”

Oferty odrzucone i nieodebrane przed upływem 2 m-cy od rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godziny 16:00.

Klauzula informacyjna oraz kwestionariusz do pobrania na stronie internetowej Ośrodka.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Imię i nazwisko:
Anna Adamska-Miąsek
Strona internetowa:
https://ops-ursynow.pl/
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 15 września 2023 do 27 września 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.