Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogłoszenie w sprawie naboru w skład Rady ds. Uchodźców

20 lutego 2024 11:18
Reklama
Reklama

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o prowadzonym postępowaniu konkursowym w celu wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1504 t.j., dalej: u.u.c.o.) Rady do Spraw Uchodźców (dalej: Rada).

Rada do Spraw Uchodźców, jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawowych.

Zgodnie z art. 89r ust. 1 u.u.c.o., w skład Rady wchodzi 12 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą lub doświadczeniem praktycznym w zakresie problematyki uchodźców, z czego co najmniej połowa członków Rady powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. W myśl zaś ust. 3 u.u.c.o., Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Rady po 4 osoby spośród kandydatów przedstawianych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości. Każdy z ministrów przedstawia 8 kandydatów.

Kandydaci zgłaszający swoje zainteresowanie wyborem w skład Rady powinni posiadać wykształcenie prawnicze lub wyróżniającą wiedzę lub doświadczenie praktyczne w zakresie problematyki uchodźców (art. 89r ust. 1). Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, oraz korzystająca z pełni praw publicznych (art. 89r ust. 2).

Jak stanowi art. 89p ust. 2-4 u.u.c.o.:

 • Radzie przysługują uprawnienia organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (ust. 2).
 • Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień (ust. 3).

Do zadań Rady należy ponadto (ust. 4):

 1. dokonywanie analiz orzecznictwa w zakresie spraw o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy;
 2. gromadzenie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;
 3. współpraca z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa;
 4. prowadzenie rejestru złożonych zażaleń i odwołań oraz wydanych przez Radę decyzji i postanowień;
 5. oznaczanie danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 603/2013, w przypadku nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej oraz  usuwanie oznaczenia danych, o którym mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 603/2013, w przypadku pozbawienia cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Należności przysługujące za udział w pracach Rady, zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz.U. z 2023 r., poz. 382 t.j.).

Celem wyłonienia kandydatów przez Ministerstwo Sprawiedliwości, osoby zainteresowane proszone są o złożenie, w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. następujących dokumentów:

 • CV oraz życiorys wraz z listem motywacyjnym i danymi kontaktowymi (podpisane, a w przypadku wysyłki drogą elektroniczną podpisane i zeskanowane);
 • zgłoszenie wzięcia udziału w procedurze naboru do Rady ds. Uchodźców;
 • w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku osób, które podlegały już obowiązkowi lustracyjnemu) zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 t.j.);
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem w formie papierowej lub elektronicznej (nośnik elektroniczny z zapisanymi wszystkimi plikami otrzymanymi w odpowiedzi na zapytanie – 3 pliki);
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • Oświadczenie osoby zgłaszającej się do udziału w procedurze wyłonienia kandydatów w skład Rady ds. Uchodźców w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Określone w ogłoszeniu dokumenty, należy, w terminie wskazanym powyżej:

 1. złożyć bezpośrednio w biurze podawczym urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości przy ul. Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa albo
 2. przesłać:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa. W tym, wypadku za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:

a. adres e-puap:

 • /f976dwh2m2/skrytka
 • /f976dwh2m2/SkrytkaESP 

b. adres poczty elektronicznej: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Na kopercie lub w tytule wiadomości mailowej prosimy o dopisek „Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – nabór na kandydatów do Rady Do Spraw Uchodźców”.

Materiały

Zgłoszenie do wzięcia udziału w procedurze naboru 

Załącznik nr 1 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 2 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych 

Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie lustracyjne 

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ministerstwo Sprawiedliwości
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 20 lutego 2024 do 21 marca 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.