Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ustawa Kamilka. Podstawowe informacje dla NGO-sów Dowiedz się więcej 6.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór kandydatek i kandydatów do Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów NIW-CRSO - zmiana

28 maja 2024 15:49
Reklama
Reklama

Ogłoszenie

o zmianach w naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Piotr Stec oraz Dyrektor NIW-CRSO Michał Braun informują o zmianach 
w treści ogłoszenia o naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikowanego dnia 8 maja 2024 r.:

1)      zmianie ulegają wymagania wobec kandydatek i kandydatów, które określa się następująco:

„WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW

·         minimum 5 lat doświadczenia w obszarze tematycznym danego Programu;

·         oświadczenia poparcia kandydatki/kandydata złożone przez:

-     co najmniej 7 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub

-     co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub

-     wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.”

2)      ustala się nowy termin zgłoszeń:

„TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do 14 czerwca 2024 r. do końca dnia.”

3)      załącznik nr 1 otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Pozostałe warunki naboru nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Piotr Stec oraz Dyrektor NIW-CRSO Michał Braun, zapraszają organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. (zwana dalej Ustawą), do zgłaszania kandydatek i kandydatów na przedstawicielki i przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu.

Nabór dotyczy Komitetów Sterująco-Monitorujących w ramach Programów:

ZADANIA KOMITETÓW

Posiedzenia Komitetów odbywają się średnio raz na kwartał.

Do zadań Komitetów należy w szczególności:

 • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji;
 • delegowanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych;
 • okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO;
 • analizowanie rezultatów Programu przede wszystkim osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w Programie;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu;
 • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie ułatwiających realizację jego celów;
 • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO;
 • opiniowanie planu ewaluacji Programu.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW

 • minimum 5 lat doświadczenia w obszarze tematycznym danego Programu;
 • oświadczenia poparcia kandydatki/kandydata złożone przez:
 • co najmniej 7 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
 • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
 • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.

LIMIT ZGŁOSZEŃ

Kandydat/ka może aplikować maksymalnie do dwóch Komitetów.

CO POWINNO ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE?

 • list motywacyjny;
 • zgłoszenie kandydatki/kandydata (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1), w tym oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia popierające kandydatkę/kandydata (wg. załącznika nr 2);
 • wypis z rejestru (lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych), zgodny ze stanem faktycznym, organizacji zgłaszającej kandydatkę/kandydata (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS);

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do 14 czerwca 2024 r. do końca dnia.

ZGŁOSZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ

W wersji elektronicznej wraz załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.plz dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór do KSM”.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatek/kandydatów, spośród których Przewodnicząca powoła członkinie i członków Komitetu.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nr tel.  22 468 44 00; kontakt@niw.gov.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 28 maja 2024 do 14 czerwca 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.