Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VIII kadencji

12 czerwca 2024 14:00
Reklama
Reklama

Na podstawie §6 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2052), Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłasza  informację o przystąpieniu do procedury naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VIII kadencji, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków lub porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
  • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez organizację pozarządową, której przedstawicielem jest kandydat na członka Rady, związek i porozumienie organizacji pozarządowych lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, którego przedstawicielem jest kandydat na członka Rady.

Zgłoszenia należy składać do 31 lipca 2024 roku – decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane).

Zgłoszenie można przesłać:

  • w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym[1] wraz z poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem elektronicznym oraz oświadczeniem kandydata z elektronicznym podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór na członka RDPP VIII kadencji”,
  • lub pocztą tradycyjną w wersji papierowej (oryginały dokumentów) na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na członka RDPP VIII kadencji”,

  • lub bezpośrednio w Biurze Podawczym (w godzinach 8:15 -16:15) przy al. J. Ch. Szucha 14 Warszawa - z dopiskiem na kopercie: „Nabór na członka RDPP VIII kadencji”,
  • w przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie) i równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie przez pocztę tradycyjną.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów zawierających informacje prywatne, w tym dane osobowe niewymagane w procesie naboru, np. dane wrażliwe, które nie są niezbędne do ubiegania się o miejsce w Radzie, a także załączników w postaci publikacji książkowych, czasopism itp.

[1] podpis kwalifikowany lub niekwalifikowany możliwy do zweryfikowania na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Materiały

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 czerwca 2024 do 31 lipca 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.